Preskočit na obsah

Vybrané povinnosti a pojmy podľa zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe

 

Právnická alebo fyzická osoba ktorá chce vykonávať uvedenú činnosť musí mať:

 • banské oprávnenie na vykonávanie príslušnej činnosti (§4a - 4b  zákon č. 51/1988 Zb),
 • na vykonávanie banskej činnosti uvedenej v § 2 zákon č. 51/1988 Zb. na konkrétnom výhradnom ložisku určený dobývací priestor,
 • na vykonávanie dobývania konkrétneho ložiska nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním územné rozhodnutie vydané podľa stavebných predpisov,
 • povolenie príslušného obvodného banského úradu na vykonávanie banskej činnosti uvedenej v § 5 vyhlášky SBÚ č. 89/1988 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti, o ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom v znení vyhlášky SBÚ č. 16/1992 Zb.:
  • na vyhľadávanie a prieskum  výhradného ložiska banskými dielami a to zvislými banskými dielami hlbšími ako 40 m, vodorovnými alebo úklonnými banskými dielami s dĺžkou väčšou ako 100 m, alebo aj uvedenými banskými dielami kratšími, ako sú z nich razené ďalšie banské diela, ktorých dĺžka spolu s uvedenými dielami presiahne 100 m; povolenie sa vyžaduje aj na zabezpečenie a likvidáciu týchto banských diel,
  • na otvárku, prípravu a dobývanie výhradného ložiska, ako aj na zabezpečenie banských diel a lomov a likvidáciu hlavných    banských diel a lomov,
  • na osobitné zásahy do zemskej kôry vrátane banských diel  vyhľadávania a prieskumu na tieto účely, ak svojím rozsahom zodpovedajú rozmerom a podmienkam uvedeným vyššie,
  • na zabezpečenie a likvidáciu starých banských diel vrátane zisťovania, ak toto zisťovanie sa uskutočňuje banskými dielami v rozsahu uvedenom vyššie,
 • povolenie príslušného obvodného banského úradu na dobývanie ložiska nevyhradených nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním ako aj na zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov (§ 19  zákon č. 51/1988 Zb.).

Organizácia je povinná:

 • dodržiavať pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom zásady ochrany a využitia nerastného bohatstva, požiadavky racionálneho využívania ložísk nerastov, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, zásady banskej technológie, ako aj požiadavky ochrany pracovného a životného prostredia. (§ 5  zákon č. 51/1988 Zb.),
 • vykonávať banskú činnosť, činnosť vykonávanú banským spôsobom a inú činnosť upravenú týmto zákonom, len na základe platnej dokumentácie overenou Hlavným banským úradom alebo obvodným banským úradom. (§ 5  zákon č. 51/1988 Zb.),
 • ohlásiť obvodnému banskému úradu závažné udalosti a nebezpečné stavy (§ 5 zákon č.  51/1988 Zb.), 
 • informovať obvodný banský úrad o zásadných opatreniach na zabezpečenie racionálneho využívania ložísk nerastov, ich ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, o dodržiavaní určených pracovných podmienok, ako aj o riešení stretov záujmov s inými celospoločenskými záujmami pri banskej činnosti. (§ 5 zákon č. 51/1988 Zb.),
 • ohlásiť písomne banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom obvodnému banskému úradu príslušnému podľa miesta výkonu činnosti (§ 5 zákona č. 51/1988 Zb.) Ohlasovacia povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje:
  • na vrty v banských dielach, podzemné vrty, geologické laboratórne práce, sledovanie a riadenie geologických prác,
  • geologické mapovanie, zostavovanie geologických máp, geologickú  dokumentáciu a práce podľa ďalších metodík, spracúvanie geologických projektov, štúdií, správ, výpočtov, posudkov a rešerší,
 • písomne oznámiť obvodnému banskému úradu príslušnému podľa miesta výkonu činnosti každoročne výsledky vykonanej banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom alebo inej činnosti upravenej týmto zákonom za uplynulý rok v správe, ktorá sa predkladá najneskôr do konca januára nasledujúceho roka (§ 5 zákon č. 51/1988 Zb. ods. 6), 
 • zriadiť útvar, prípadne ustanoviť odborne spôsobilého pracovníka na plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, pracovníka na riadenie likvidácie závažných prevádzkových nehôd (havárií) a vypracúvať plány ich zdolávania (§ 6 zákon č. 51/1988 Zb.),
 • viesť plán likvidácie závažných prevádzkových nehôd (§ 6 ods. 4 a zákon č. 51/1988 Zb.:
  • pre každú hlbinnú baňu na vykonávanie banskej činnosti v prieskume, výstavbe, prevádzke, rekonštrukcii a počas zabezpečenia alebo likvidácie hlavných banských diel; vypracúva sa pre celú baňu bez ohľadu na to, či niektoré jej časti boli odovzdané cudzej organizácii; za baňu sa považuje prevádzkový celok, ktorý tvorí z hľadiska banského vetrania a ťažby samostatnú technickú jednotku bez ohľadu na to, ako sa po organizačnej stránke nazýva,
  • pre každý kameňolom, štrkovisko, ílovisko a hlinisko (ďalej len "lom") na dobývanie výhradných ložísk nerastov v prieskume, výstavbe, prevádzke, rekonštrukcii a počas zabezpečenia alebo ich likvidácie
  • pre každú prevádzkovú jednotku organizácie vykonávajúcej vrtné alebo geofyzikálne práce, ťažbu, úpravu alebo podzemné uskladňovanie kvapalných nerastov a plynov v prírodných horninových štruktúrach; pre skupinu prevádzkových jednotiek možno vydať jeden havarijný plán, ak ich pohotovostné časti a operatívne časti sú rovnaké,
  • pre každú prevádzkovú jednotku organizácie, ak tak rozhodol Hlavný banský úrad podľa § 6 ods. 5 tohto zákona,
 • viesť banskomeračskú a geologickú dokumentáciu (§ 14 zákon č. 51/1988 Zb.), 
 • poskytnúť na žiadosť postihnutej organizácie potrebnú pomoc pri likvidácii havárie, organizácia má právo na náhradu nákladov spojených s poskytnutím pomoci (§ 7a zákon č. 51/1988 Zb.),
 • používať pri banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a iných činnostiach upravených týmto zákonom len technické zariadenia a pomôcky, ktoré zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky (§ 8 zákon č. 51/1988 Zb.),
 • nakladať s výbušninami a pyrotechnickými výrobkami podľa §21 - 37 zákon č. 51/1988 Zb.