| Print

Zber a spracovanie batérií a akumulátorov Vranov nad Topľou

  • result.act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.7 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie nebezpecných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpecnými odpadmi
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie