Konferencia o zmene klímy (COP 25) sa bude konať 2. až 13. decembra v Madride. Po minuloročnej dohode o implementácii usmernení Parížskej dohody na COP 24 v Poľsku je kľúčovým cieľom dokončenie niekoľkých záležitostí týkajúcich sa úplnej funkcionalizácie Parížskej dohody o zmene klímy.
Viac informácií: https://unfccc.int/cop25


 


Slovenská asociácia pre elektromobilitu predstavila prvý slovenský podcast o elektromobilite – Na Plný Prúd – s cieľom vytvoriť priestor, v ktorom sa venujú všetkým informáciám, praktickým radám, ale aj mýtom a predsudkom, ktoré o elektromobilite kolujú. V jednotlivých epizódach vysvetľujú, ako fungujú elektrické autá, aká infraštruktúra je k nim potrebná či ako fungujú batérie. Podcasty objasňujú aj rôzne mýty a fakty o tomto novom spôsobe ekologickej dopravy.
Zdroj: Na Plný Prúd

 


ISOH zjednocuje a nahrádza niektoré existujúce informačné systémy v oblasti odpadového hospodárstva v Slovenskej republike, je nástrojom na kontrolu plnenia určených limitov zberu a zhodnocovania odpadov, ale slúži aj k plneniu úloh a povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov či medzinárodnými záväzkov SR v tejto oblasti. ISOH slúži aj na priebežné sledovanie plnenia cieľov ustanovených v Programe odpadového hospodárstva SR a poskytuje základné štatistické údaje a prehľady.
Viac informácií: www.isoh.gov.sk

Odporúčame z videotéky

Zdroj DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Engaging citizens for good governance in Cohesion Policy

06.02.2020 - 06.02.2020
Brusel, Belgicko

Pracovné ponuky v ŽP

Laborant & Administrátor výroby

9.12.2019,Poľnohospodárske družstvo "Ďumbier"Podkoreňová, Brezno, Slovensko, ...

Trainee program pre absolventov škôl technického zamerania

10.12.2019,SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.Cukrovarská 726, 926 01 Sereď, Slovensko, ...
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Grécka vláda opäť zakázala pestovanie GM kukurice Grécka vláda opäť zakázala pestovanie GM kukurice

07. Feb 2006, Enviroportal

Grécku sa podarilo šikovne obísť nariadenie Európskej komisie a naďalej chráni svojich farmárov pred inváziou geneticky modifikovaných plodín zo zahraničia. Grécka vláda 30. januára 2006 zrušila na základe nariadenia EK zákaz 17 odrôd GM kukurice. Následne 31. januára 2006 prijala nový zákaz geneticky modifikovaných plodín rozšírený o ďalších 14 odrôd GM kukurice. Celkovo sa nový grécky zákaz momentálne týka 31 odrôd geneticky modifikovanej kukurice.

Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

07. Feb 2006, Enviroportal

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 o rastlinolekárskej starostlivosti.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR o pridelení prémií na chov oviec, kôz a dojčiacich kráv Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR o pridelení prémií na chov oviec, kôz a dojčiacich kráv

06. Feb 2006, Enviroportal

Predložený návrh nariadenie vlády Slovenskej republiky o pridelení prémií na chov oviec, kôz a dojčiacich kráv sa vydáva podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č.19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č.207/2002 Z. z.

Pripomienkové konanie: Návrh koncepcie privatizácie časti majetku štátu v správe štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Bratislava bezodplatným prevodom do majetku obcí a VÚC Pripomienkové konanie: Návrh koncepcie privatizácie časti majetku štátu v správe štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Bratislava bezodplatným prevodom do majetku obcí a VÚC

06. Feb 2006, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predložilo na rokovanie Vlády Slovenskej republiky návrh koncepcie privatizácie časti majetku štátu v správe štátneho podniku Vodohospodárska výstavba š. p. Bratislava bezodplatným prevodom do vlastníctva obcí a VÚC.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 231/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 231/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

06. Feb 2006, Enviroportal

Návrh novely vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 231/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve, sa predkladá v súvislosti s vypracovaním zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 232/2005 Z. z. o vinohradníckej oblasti Tokaj Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 232/2005 Z. z. o vinohradníckej oblasti Tokaj

06. Feb 2006, Enviroportal

Návrh novely vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 232/2005 Z. z. o vinohradníckej oblasti Tokaj sa predkladá na základe potreby zosúladenia tvaru špeciálnej fľaše na tokajské vína s fľašami používanými v Maďarskej republike.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 47/2005 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 47/2005 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi

06. Feb 2006, Enviroportal

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky predkladá návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/2005 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi, podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

EnvirOtázniky - skúsenosti organizátorov s I. ročníkom EnvirOtázniky - skúsenosti organizátorov s I. ročníkom

03. Feb 2006, Enviroportal

V školskom roku 2005/2006 sa uskutočnil prvý ročník korešpondenčnej olympiády o životnom prostredí pre žiakov II. stupňa základných škôl EnviroOtázniky. Jej cieľom bolo vzbudiť záujem o problémy životného prostredia u žiakov, ktorí sa s touto problematikou nestretávajú v rozsahu obsiahnutom v súťažných otázkach.
Mnohé otázky boli, priznajme sa, ťažké aj pre nás dospelých...

EnvirOtázniky 2005/2006 - výsledky súťaže EnvirOtázniky 2005/2006 - výsledky súťaže

03. Feb 2006, Enviroportal

Centrum environmentálnej výchovy a propagácie Slovenskej agentúry životného prostredia (CEVAP SAŽP) v Banskej Bystrici vyhodnotilo I. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl s názvom EnvirOtázniky 2005/2006. Enviroportál Vám prináša najmä súťažiacimi študentmi dlho očakávané výsledky.

Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

03. Feb 2006, Enviroportal

Návrh zákona sa predkladá ako iniciatívny materiál na základe schválených zmien niektorých nariadení Európskej únie.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MP SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MP SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo

03. Feb 2006, Enviroportal

Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky ktorou sa vykonáva zákon č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 32 zákona č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo.