Informačný portál rezortu MŽP SR

Logo dnes dýcham


Webová aplikácia sprístupňuje prostredníctvom mapy informácie o aktuálnom stave kvality ovzdušia v regiónoch.  Návštevník sa dozvie viac o zdrojoch znečistenia a tiež dopade znečisteného ovzdušia na zdravie ľudí a ekosystémov.
dnesdycham.sk

Mapa

 

Prvá časť publikácie Environmentálne záťaže na Slovensku – príklady dobrej praxe v rámci realizovaných projektov prieskumov, sanácií a monitorovania environmentálnych záťaží (pdf, 40 MB) okrem iného popisuje sanácie najrizikovejších environmentálnych záťaží, napríklad na sanácie záťaží po Sovietskej armáde.

 

 

Odporúčame z videotéky

Osamelí bojovníci DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy Prejdite na daľšie výzvy

Minister pôdohospodárstva bude rokovať v Bruseli Minister pôdohospodárstva bude rokovať v Bruseli

28. Jan 2007, Enviroportal

Minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa sa zúčastní dňa 29. 1. 2007 na zasadnutí Rady ministrov poľnohospodárstva a rybného hospodárstva v Bruseli.

Na Slovensku už štvrtý rok funguje živé lesnícke múzeum Na Slovensku už štvrtý rok funguje živé lesnícke múzeum

27. Jan 2007, Enviroportal

Napriek tomu, že lesy sa rozprestierajú na 41 % územia Slovenska, otázky súvisiace s ich spravovaním zaberajú v myslení verejnosti priestor omnoho menší. Navyše tento býva často vyplnený predstavami o lesníkoch, ktorí lesom viac škodia, ako pomáhajú. Aspoň donedávna to tak bolo. Príčiny tohto stavu by sa našli mnohé, ostaňme však pri tej rozhodujúcej: tou sme my - samotní lesníci! Nie preto, že by sme svojej práci nerozumeli, alebo ju nevykonávali dobre, ale preto, že sme pripustili, aby jej podstata spoluobčanom unikala.

Chceme byť v rodine vyspelých európskych národných parkov? Chceme byť v rodine vyspelých európskych národných parkov?

27. Jan 2007, Enviroportal

ENVIROMAGAZÍN 4/2006 priniesol rozhovor s riaditeľom Správy TANAP-u Ing. Tomášom Vančurom, lesníkom, víťazom Lesoochranárskeho činu roka 2005 a držiteľom ceny Svetového fondu pre ochranu prírody (WWF) Panda Award. Prinášame z neho niekoľko myšlienok.

Minister pôdohospodárstva nariadil pohotovosť orgánom veteriny Minister pôdohospodárstva nariadil pohotovosť orgánom veteriny

27. Jan 2007, Enviroportal

Minister pôdohospodárstva Miroslav Jureňa nariadil pohotovosť orgánom veteriny v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky v Maďarsku. Prinášame vyhlásenie ministerstva k tomuto aktuálnemu problému.

Bratislava bude mať novú protipovodňovú ochranu Bratislava bude mať novú protipovodňovú ochranu

26. Jan 2007, Enviroportal

Podľa rozhodnutia Európskej komisie z konca predminulého roka bude môcť Slovensko využiť finančnú pomoc z Kohézneho fondu na dobudovanie protipovodňovej ochrany Dunaja. Projekt BRATISLAVA - PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA by mal byť zrealizovaný najneskôr do konca r. 2010.

Mokrade - posledná divočina na Záhorí Mokrade - posledná divočina na Záhorí

26. Jan 2007, Enviroportal

Mokrade patria na Slovensku k najohrozenejším typom ekosystémov. Z pohľadu ochrany prírody predstavujú významné biotopy s výskytom mnohých vzácnych a ohrozených spoločenstiev, rastlinných i živočíšnych druhov.

Vyhodnotenie celoslovenského kola súťaže HYPERICUM 2006 Vyhodnotenie celoslovenského kola súťaže HYPERICUM 2006

26. Jan 2007, Enviroportal

V mesiacoch máj až jún každoročne v rôznych lokalitách Slovenska prebiehajú regionálne kolá prírodovednej súťaže Hypericum, ktorú organizujú viaceré štátne odborné organizácie z rezortov Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva školstva SR a Ministerstva kultúry SR. Hypericum je prírodovedecká súťaž, ktorá sa okrem poznávania prírodných hodnôt zameriava aj na kultúrne dedičstvo jednotlivých oblastí Slovenska. Názov súťaže pochádza z vedeckého rodového mena Hypericum liečivej rastliny ľubovník. To preto, aby sa žiaci už od svojej mladosti učili obdivovať, spoznávať a ľúbiť svoj rodný kraj, svoju domovinu.

Chránené stromy Chránené stromy

25. Jan 2007, Enviroportal

Chránené stromy sú samostatnou kategóriou ochrany prírody a rovnako ako chránené druhy, chránené územia, územia európskeho významu či ochranné pásma patria medzi osobitne chránené časti prírody a krajiny vymedzené v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Projekt Tajomstvá života národných parkov Projekt Tajomstvá života národných parkov

25. Jan 2007, Enviroportal

Tajomstvá života národných parkov je názov projektu, ktorý bol ocenený v rámci grantového programu MŠ SR ENVIROPROJEKT 2005 a vďaka prideleným finančným prostriedkom i nadšeniu realizátorov sa môžu jeho aktivity úspešne realizovať aj v tomto roku.

Riešenia krajinno-ekologických problémov Tatier sa ujali aj vedci Riešenia krajinno-ekologických problémov Tatier sa ujali aj vedci

25. Jan 2007, Enviroportal

Dňa 19. novembra 2004 zasiahla územie Tatier ničivá veterná kalamita, ktorá poškodila 14 % z územia TANAP-u, z toho bolo 7,1 % chránených území v 5. stupni ochrany, 7 % územia biotopov európskeho významu a 1,5 % z rozlohy chránených vtáčích území. Na území biosférickej rezervácie Tatry tak vznikli nové krajinno-ekologické podmienky a problémy, torých riešenia sa ujali aj vedci.

Záchrana sysľa pasienkového na západnom Slovensku Záchrana sysľa pasienkového na západnom Slovensku

24. Jan 2007, Enviroportal

Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus) je druhom, ktorému sa v poslednom období na Slovensku v dôsledku poklesu populácie dostáva zvýšenej pozornosti. Príčinou postupného úbytku lokalít jeho výskytu je upustenie od klasických spôsobov pasienkového hospodárenia, chemizácia v poľnohospodárstve, rozorávanie a zástavba lúk a pasienkov. Ubúdanie a postupné miznutie sysľa ako potravnej základne dravcov si prví všimli ornitológovia.