Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na informačný deň MINIMALIZUJME NÁKLADY NA KÚRENIE A PRISPEJME K ČISTEJŠIEMU OVZDUŠIU s Ing. Jiřím Horákom, Ph.D., alias Smokemanom, odborníkom na vykurovanie v domácnostiach. Jeho poslaním je znižovať dym z našich komínov, pomáhať zvyšovať čistotu ovzdušia.
Termín: 27. 9. Tvrdošín
Viac informácií

 


Predmetom verejnej komzultácie je smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti. Mimoriadnu pozornosť pri tom treba venovať vykonávaniu smernice, realizovateľnosti stanovovania cieľov pre nahlasovanie údajov za konkrétne materiály, ako aj problému v podobe vozidiel po dobe životnosti, o ktorých nie je známe, kde sa nachádzajú.
Online dotazník


Vymedzenie chránených území môžete sledovať na stránke maps.sopsr.sk. Na mape je možné zobraziť fotomapu a zároveň hranice chránených území,
Viac informácií: http://maps.sopsr.sk/

 


MŽP SR vydalo tzv. Pomôcku pre výrobcov elektrozariadení - zoznam výrobkov vyňatých z pôsobnosti rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Jeho cieľom je pomôcť určiť, či sa jedná o elektrozariadenia, kde za celé nakladanie s elektroodpadom z nich zodpovedajú len výrobcovia ako pri bežnom elektroodpade z domácností (napr. chladničky, práčky, televízory) alebo o zariadenia a výrobky, ktoré ak sa stanú odpadom, bude za nich zodpovedať ich pôvodca v súlade so zákonom o odpadoch č.79/2015 Z. z.
 

Odporúčame z videotéky

Mníšky veľkohlavé-červy z pekla DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Dokáže Európa zvrátiť klimatické zmeny?

18.09.2019 - 18.09.2019
Nová synagóga Žilina

10. Stredoeurópska dipterologická konferencia

23.09.2019 - 25.09.2019
Kežmarské Žľaby (Vysoké Tatry)

Pracovné ponuky v ŽP

Strojník vodárenských zariadení / údržbár

5.9.2019,SLOVEO a.s.Nitra, Slovensko, ...
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Pripomienkové konanie: Návrhy výnosov MŽP SR, ktorými sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov... Pripomienkové konanie: Návrhy výnosov MŽP SR, ktorými sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov...

16. Jun 2006, Enviroportal

Prinášame pripomienkové konanie 5 Návrhov výnosov Ministerstva životného prostredia SR, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre určité skupinu výrobkov.

Pripomienkové konanie: Správa o situácii v odstraňovaní škôd spôsobených povodňami od roku 2001 na vodných tokoch a stavbách ochrany pred povodňami,... Pripomienkové konanie: Správa o situácii v odstraňovaní škôd spôsobených povodňami od roku 2001 na vodných tokoch a stavbách ochrany pred povodňami,...

16. Jun 2006, Enviroportal

Podnetom pre predloženie správy o plnení Programu protipovodňovej ochrany SR do roku 2010 bola úloha v bode C.3. uznesenia vlády SR č. 892 z 9. novembra 2005 k správe o situácii v regiónoch postihnutých povodňami, o škodách a prijatých opatreniach na odstránenie následkov a prijatých protipovodňových opatreniach v rokoch 2004 a 2005.

Európsky parlament sa vyslovil za prísnejšiu ochranu podzemných vôd Európsky parlament sa vyslovil za prísnejšiu ochranu podzemných vôd

16. Jun 2006, Enviroportal

Európsky parlament sa na svojom nedávnom zasadnutí vyslovil za posilnenie štandardov EÚ na obmedzenie úrovní dusičnanov a pesticídov v podzemnej vode, ktorá poskytuje pitnú vodu pre dve tretiny Európanov.

Súkromné rezervácie chránia les komplexne Súkromné rezervácie chránia les komplexne

16. Jun 2006, Enviroportal

Lesníci sa vo svoje j práci neraz stretávajú aj s kritickými názormi na niektoré praktické kroky v obhospodarovaní lesa. Ich čas tými oponentmi sú najmä mimovládne organizácie, ktoré sú presvedčené o tom, že by sa do chránene j lesnatej krajiny malo zasahovať čo najmenej a viac sa prihliadalo na obnovnú schopnosť samej prírody.

Fotografická súťaž Príroda nepozná hranice otvorená ešte do 7. júla Fotografická súťaž Príroda nepozná hranice otvorená ešte do 7. júla

15. Jun 2006, Enviroportal

Nadácia Zelená nádej vyhlásila začiatkom jari už druhý ročník fotografickej súťaže Príroda nepozná hranice. Súťaž je učená pre študentov základných a stredných škôl v Žilinskom kraji. Touto súťažou chce nadácia motivovať študujúcu mládež na individuálne i skupinové výlety do prírody za jej krásami a hodnotami, pre ktoré je hodno ju chrániť. Na snímky, zachytávajúce nezabudnuteľné momenty z týchto potuliek po prírode, čaká nadácia do 7. júla 2006.

Slovenské potravinárske výrobky zabodovali aj u Dánov a Holanďanov Slovenské potravinárske výrobky zabodovali aj u Dánov a Holanďanov

15. Jun 2006, Enviroportal

Koncom mája a začiatkom júna sa Slovensko predstavilo na dvoch zahraničných medzinárodných potravinárskych veľtrhoch, ktoré prispeli k prezentácii Slovenska a jeho gastronómie ako neoddeliteľnej súčasti európskeho kultúrneho dedičstva.

Krupinská Krupinica sa už nerozvodní Krupinská Krupinica sa už nerozvodní

15. Jun 2006, Enviroportal

Povodňová situácia v roku 1999 na toku Krupinica v meste Krupina s jej následnými miliónovými materiálnymi škodami i tragickou smrteľnou udalosťou opätovne pripomenula nevyhnutnosť riešenia nevyhovujúcej situácie komplexnej protipovodňovej ochrany mesta. Keďže sa podobná potenciálna hrozba v posledných rokoch objavuje temer každoročne, bol Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p. vypracovaný projekt stavby Krupina - úprava potoka Krupinica.

14. jún - Svetový deň darcov krvi 14. jún - Svetový deň darcov krvi

14. Jun 2006, Enviroportal

14. jún si ako Svetový deň darcov krvi pripomíname od r. 2004. Je vyjadrením vďaky dobrovoľným darcom krvi, ktorí dávajú ľuďom v núdzi ten najväčší dar - svoju vlastnú krv.

Strediská environmentálnej výchovy SAŽP - centrá objavovania a nachádzania vzťahu k prírode Strediská environmentálnej výchovy SAŽP - centrá objavovania a nachádzania vzťahu k prírode

14. Jun 2006, Enviroportal

Popri pozitívach, ktoré súžitie človeka s prírodou našej planéte prinieslo, sú tu aj negatíva, ktoré ľudstvo za sebou zanecháva. Preto jednou z najaktuálnejších tém súčasnosti je environmentálna výchova a vzdelávanie.

Výchova cez projekt Výchova cez projekt

13. Jun 2006, Enviroportal

Výchova cez projekt predstavu je modernú formu environmentálnej výchovy úspešne aplikovanú vo viacerých krajinách západnej Európy. Je založená na riešení spoločného projektu sústredeného na určitý problém.

Nad budúcnosťou banskobystrického parku pod Múzeom - Pamätníkom SNP visí otáznik... Nad budúcnosťou banskobystrického parku pod Múzeom - Pamätníkom SNP visí otáznik...

13. Jun 2006, Enviroportal

...alebo skôr Damoklov meč? Ukáže to až budúcnosť. Vráťme sa však na začiatok roka 2006, kedy sa po prvýkrát začali objavovať na stránkach tlačových i nternetových správy o investičných zámeroch (aj) v priestoroch banskobystrického parku. Parku, ktorí Bystričanom závidia mnohí.