Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na informačný deň MINIMALIZUJME NÁKLADY NA KÚRENIE A PRISPEJME K ČISTEJŠIEMU OVZDUŠIU s Ing. Jiřím Horákom, Ph.D., alias Smokemanom, odborníkom na vykurovanie v domácnostiach. Jeho poslaním je znižovať dym z našich komínov, pomáhať zvyšovať čistotu ovzdušia.
Termín: 27. 9. Tvrdošín
Viac informácií

 


Predmetom verejnej komzultácie je smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti. Mimoriadnu pozornosť pri tom treba venovať vykonávaniu smernice, realizovateľnosti stanovovania cieľov pre nahlasovanie údajov za konkrétne materiály, ako aj problému v podobe vozidiel po dobe životnosti, o ktorých nie je známe, kde sa nachádzajú.
Online dotazník


Vymedzenie chránených území môžete sledovať na stránke maps.sopsr.sk. Na mape je možné zobraziť fotomapu a zároveň hranice chránených území,
Viac informácií: http://maps.sopsr.sk/

 


MŽP SR vydalo tzv. Pomôcku pre výrobcov elektrozariadení - zoznam výrobkov vyňatých z pôsobnosti rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Jeho cieľom je pomôcť určiť, či sa jedná o elektrozariadenia, kde za celé nakladanie s elektroodpadom z nich zodpovedajú len výrobcovia ako pri bežnom elektroodpade z domácností (napr. chladničky, práčky, televízory) alebo o zariadenia a výrobky, ktoré ak sa stanú odpadom, bude za nich zodpovedať ich pôvodca v súlade so zákonom o odpadoch č.79/2015 Z. z.
 

Eko-tábor Letné dobrodružstvo na Drieňku 2006 Eko-tábor Letné dobrodružstvo na Drieňku 2006

28. Nov 2006, Enviroportal

K letným prázdninám neodmysliteľne patrí zábava, humorné zážitky, slnko, voda a spoznanie nových kamarátov. Tak ako každý rok aj počas tohtoročných letných prázdnin pripravili pracovníci Odboru environmentálnej výchovy pre mladších aj starších účastníkov 11 dní plných zábavy, relaxu, športovania, ale aj spoznávania jedinečnej prírody Drienčanského krasu cez jednotlivé environmentálne aktivity.

Prezentácia programu GLOBE v Tatrách Prezentácia programu GLOBE v Tatrách

28. Nov 2006, Enviroportal

Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Štrbe pripravila v Týždni vedy na Slovensku 2006 prezentáciu výchovného a vzdelávacieho programu GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) v tatranskom a podtatranskom regióne. Program spája študentov, učiteľov a vedcov a pomáha im lepšie pochopiť našu planétu.

Vyšlo piate číslo ENVIROMAGAZÍNu 2006 Vyšlo piate číslo ENVIROMAGAZÍNu 2006

28. Nov 2006, Enviroportal

Enviromagazín je v súčasnosti jediným celoštátnym populárno-odborným časopisom venovaným problematike ochrany a tvorby životného prostredia na Slovensku. Vydáva ho Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Časopis vychádza osemkrát ročne (6 riadnych a 2 špecializované mimoriadne čísla). Redakcia sídli v SAŽP v Banskej Bystrici.

V týchto dňoch vyšlo piate číslo Enviromagazínu 2006 zamerané predovšetkým na geológiu.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh

27. Nov 2006, Enviroportal

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vypracovalo návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh

27. Nov 2006, Enviroportal

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh je vypracovaný na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh

27. Nov 2006, Enviroportal

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh je vypracovaný na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh

27. Nov 2006, Enviroportal

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh je vypracované na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z.

Pracovné stretnutia členov stráže prírody Pracovné stretnutia členov stráže prírody

27. Nov 2006, Enviroportal

Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Štrbe zorganizovala v dňoch 22. a 24. novembra 2006 pracovné stretnutia členov stráže prírody.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o registrácii odrôd pestovaných rastlín Pripomienkové konanie: 	Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o registrácii odrôd pestovaných rastlín

27. Nov 2006, Enviroportal

Registráciu odrôd pestovaných rastlín vo všeobecnosti upravuje zákon č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh. Táto právna úprava je len rámcová, preto je potrebné vydať všeobecne záväzný právny predpis na účely preberania právnych aktov Európskych spoločenstiev a na vykonanie článku 70 Európskej dohody o pridružení.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča na trh Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča na trh

27. Nov 2006, Enviroportal

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča na trh je vypracovaný na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z.

Boom solárnej energie pokračuje Boom solárnej energie pokračuje

24. Nov 2006, Enviroportal

Bratislava (23. november 2006 ) - Využívanie slnka na výrobu elektrickej energie dynamicky rastie v celosvetovom meradle kontinuálne už desať rokov. Minulý rok dokonca dosiahol celosvetový inštalovaný výkon solárnych fotovoltaických systémov magickú hranicu 5 000 MW elektrickej energie. Konštatuje to správa Solar Generation, ktorú vypracovali Európska asociácia fotovoltaického priemyslu (European Photovoltaic Industry Association - EPIA) a organizácia Greenpeace.