Piateho júna si každoročne pripomíname Svetový deň životného prostredia. Tento deň je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala v roku 1972 v Štokholme.
Aj napriek súčasnej situácii pripravili rezortné organizácie MŽP SR zaujímavý program: voľné vstupy do ZOO Bojnice, Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici a Slovenského múzea ochrany a prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Osláviť tento významný deň môžeme aj prostredníctvom EWOBOXu, na ktorom je množstvo vídeí, kvízov a pútavých učebných zdrojov.  


 


Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia otvára bezplatne svoje brány verejnosti ZOO Bojnice, Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici a Slovenské múzeum ochrany a prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

Informácie o otváracích hodinách a aktuálnych expozíciách nájdete na adresách: https://zoobojnice.sk/,http://www.smopaj.sk/sk, https://www.muzeumbs.sk/

 

 

 


Európska environmentálna agentúra vyhlásila ďalší ročník fotografickej súťaže s názvom Znovuobjavenie prírody. Súťaž je aj príležitosťou pozastaviť sa a uvedomiť si krásu a zázraky prírody. Súťaž je otvorená pre všetkých obyvateľov EÚ starších ako 18 rokov, prihlásiť sa do nej je možné do 30. septembra. 
Viac informácií: https://www.eea.europa.eu/highlights/rediscover-nature-photo-competition
 

 


Platforma UWWTD-SIIF, zriadená Európskou komisiou, umožňuje prostredníctvom webstránky vyhľadávať a zobrazovať údaje o stave v odvádzaní a čistení komunálnych odpadových vôd. Národná platforma poskytuje komplexné informácie o aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov a umožňuje ich triedenie a ďalšie spracovanie. 
Viac informácií: SIIF - Ľahší prístup k informáciám o odvádzaní a čistení odpadových vôd (leták)

 

 

Odporúčame z videotéky

Zdroj DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Zelená obnova ekonomiky

09.06.2020 - 09.06.2020

Víkend otvorených parkov a záhrad

10.10.2020 - 11.10.2020

Pracovné ponuky v ŽP

Potravinový laboratórny analytik (vhodné aj pre absolventov) (Ref. č.: PR/022663)

5.6.2020,Lugera & Maklér spol.s r.o.Kostolné Kračany, ...

Agronóm - špecialista

4.6.2020,Poľnohospodárske družstvo vo VrábľochVráble, Slovensko, ...
Ďalšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďalšie výzvy

Mimovládny výbor Naše Tatry nesúhlasí so závermi konferencie o podkôrnom hmyze Mimovládny výbor Naše Tatry nesúhlasí so závermi konferencie o podkôrnom hmyze

21. Mar 2007, Enviroportal

20. marca Podbánske - (Mimovládny výbor Naše Tatry/Changenet) - Mimovládny výbor Naše Tatry kritizuje vylúčenie odborníkov z tvorby záverov konferencie na tému Podkôrny hmyz, jeho vplyv na lesné ekosystémy v chránených územiach a možnosti využitia štrukturálnych fondov EÚ pri ochrane prírody a krajiny. Dvojdňová medzinárodná konferencia sa skončila v utorok v Podbánskom.

8. ročník súťaže Lesoochranársky čin roka čaká na nominácie 8. ročník súťaže Lesoochranársky čin roka čaká na nominácie

21. Mar 2007, Enviroportal

Tulčík 19. marca (Nadácia Zelená nádej) - Nadácia Zelená nádej prijíma do 13. apríla 2007 nominácie do súťaže o Lesoochranársky čin roka 2006. Nominovať môže každý, kto vie o konkrétnej aktivite, ktorá v roku 2006 pomohla priamo zachrániť konkrétny les alebo nepriamo prispela k záchrane lesa na Slovensku, v Čechách, Poľsku alebo Maďarsku.

Greenpeace: Ďalší región zakázal ťažbu zlata kyanidom Greenpeace: Ďalší región zakázal ťažbu zlata kyanidom

21. Mar 2007, Enviroportal

La Rioja/Bratislava 19. marca (Greenpeace) - Jeden z argentínskych regiónov prijal zákaz ťažby zlata kyanidovou metódou. Greenpeace vyzval poslancov Národenej rady Slovenskej republiky, aby obdobný zákaz prijali v rámci novely tzv. banského zákona.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh... Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh...

20. Mar 2007, Enviroportal

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007.

SAŽP implementuje projekt Systematická identifikácia environmentálnych záťaží Slovenskej republiky SAŽP implementuje projekt Systematická identifikácia environmentálnych záťaží Slovenskej republiky

20. Mar 2007, Enviroportal

Potreba riešenia environmentálnych záťaží a zníženie ich negatívneho vplyvu na zdravie obyvateľstva a ekosystém je stále v centre pozornosti Slovenskej republiky. Aj preto bola Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) Ministerstvom životného prostredia SR (sekciou geológie a prírodných zdrojov) poverená zrealizovať projekt pod názvom Systematická identifikácia environmentálnych záťaží Slovenskej republiky.

Pripomienkové konanie: Správa o stave monitorovania geologických faktorov životného prostredia s poukázaním na hroziace havárie a možnosti predchádzania týmto haváriám Pripomienkové konanie: Správa o stave monitorovania geologických faktorov životného prostredia s poukázaním na hroziace havárie a možnosti predchádzania týmto haváriám

19. Mar 2007, Enviroportal

Správa je spracovaná na základe uznesenia vlády SR č. 907 z 21. augusta 2002 ku koncepcii trvalo udržateľného využívania zdrojov horninového prostredia, v ktorom ukladá ministrovi ŽP v bode B.3. "predkladať na rokovanie vlády informáciu o stave monitorovania geologických faktorov životného prostredia s poukázaním na hroziace havárie a možnosti predchádzania týmto haváriám do 30. apríla 2003 a každoročne k 30. aprílu."

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach výberu žiadostí do agroenvironmentálneho opatrenia Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach výberu žiadostí do agroenvironmentálneho opatrenia

19. Mar 2007, Enviroportal

Predložený návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007.

Cena ministra životného prostredia Slovenskej republiky 2007 Cena ministra životného prostredia Slovenskej republiky 2007

19. Mar 2007, Enviroportal

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia, ktorý pripadá na 5. júna, udelí minister životného prostredia Slovenskej republiky nefinančné čestné ocenenie za mimoriadne výsledky alebo dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie a v rozvoji environmentalistiky - Cenu ministra životného prostredia Slovenskej republiky 2007.

Za matku Zem: Európska rada s rozpačitým výsledkom Za matku Zem: Európska rada s rozpačitým výsledkom

19. Mar 2007, Enviroportal

Bratislava 16. marca (Občianske združenie ZA MATKU ZEM) - Občianske združenie ZA MATKU ZEM vníma rozhodnutie Európskej rady s rozpakmi. Na jednej strane sú celkom pozitívne prijaté záväzné ciele pre zníženie emisií skleníkových plynov o 20 % a podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vo výške 20 % v roku 2020, na druhej strane však pripomíname, že skutočne realizovateľný potenciál OZE je oveľa vyšší než schválených 20 %.

Inšpektori životného prostredia nezistili v Novákoch kontamináciu pôdy Inšpektori životného prostredia nezistili v Novákoch kontamináciu pôdy

16. Mar 2007, Enviroportal

Bratislava 16. marca (SIŽP) - Inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) v súčinnosti s pracovníkmi mobilného laboratória Slovenskej agentúry životného prostredia odobrali 9. marca spolu so vzorkami povrchovej vody z potoka Trebianka pri Novákoch aj štyri vzorky dnových sedimentov a vzorku pôdy v blízkosti epicentra výbuchu.

Konferencia Enviro-i-Fórum 2007 alebo Brána do sveta environmentálnej informatiky Konferencia Enviro-i-Fórum 2007 alebo Brána do sveta environmentálnej informatiky

16. Mar 2007, Enviroportal

12. - 14. júna 2007 sa bude v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene konať už 3. ročník konferencie Enviro-i-fórum. Cieľom podujatia je oboznámiť odbornú verejnosť s existujúcimi informáciami o životnom prostredí a s novinkami v oblasti environmentálnej informatiky.