MŽP SR vydalo tzv. Pomôcku pre výrobcov elektrozariadení - zoznam výrobkov vyňatých z pôsobnosti rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Jeho cieľom je pomôcť určiť, či sa jedná o elektrozariadenia, kde za celé nakladanie s elektroodpadom z nich zodpovedajú len výrobcovia ako pri bežnom elektroodpade z domácností (napr. chladničky, práčky, televízory) alebo o zariadenia a výrobky, ktoré ak sa stanú odpadom, bude za nich zodpovedať ich pôvodca v súlade so zákonom o odpadoch č.79/2015 Z. z.
 

Slovensko-anglická e-publikácia Obehové hospodárstvo - budúcnosť rozvoja Slovenska poskytuje čitateľovi informácie zamerané na trendy, t. j. popis súčasného stavu v tejto oblasti na národnej aj európskej úrovni, rozhovory so zástupcami štátnej správy, vedeckej obce aj neziskovej organizácie, príklady dobrej praxe a projekty podporujúce urýchlenie prechodu k obehovému hospodárstvu. 
Stiahnite si: uploads/report/9202.pdf

 

Európska komisia začala verejné konzultácie, ktorých cieľom je zhromaždiť informácie a názory na efektivitu v prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia a implementáciu Aarhuského dohovoru. Po ukončení konzultačného obdobia bude vypracované zhrnutie. Spätná väzba získaná z konzultácie s verejnosťou sa zohľadní v pripravovanej štúdii.

Verejnosť sa môže vyjadriť prostredníctvom dotazníka: https://ec.europa.euOdporúčame z videotéky

Koráby púšte

Režisér:

Najnovšie akcie

ENVIRO 2019

29.05.2019 - 31.05.2019
Kursalon, Trenčianske Teplice

EnergyCamp 2019

30.05.2019 - 31.05.2019
AquaCity Poprad

Pracovné ponuky v ŽP

Študent pre oddelenie bezpečnosti a životného prostredia (HSE)

21.5.2019,Faurecia Automotive Slovakia s.r.o.Lozorno, Slovensko, ...

Pomocník agronóma

20.5.2019,PD UhrovecUhrovec, Slovensko, ...
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Košická kotlina Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Košická kotlina

26. May 2006, Enviroportal

Dňa 9. júla 2003 vláda Slovenskej republiky na svojom 42. zasadnutí uznesením č. 636 schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý obsahuje 38 navrhovaných chránených vtáčích území, medzi nimi aj navrhované Chránené vtáčie územie Košická kotlina.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Žitavský luh Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Žitavský luh

26. May 2006, Enviroportal

Dňa 9. júla 2003 vláda Slovenskej republiky na svojom 42. zasadnutí uznesením č. 636 schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý obsahuje 38 navrhovaných chránených vtáčích území, medzi nimi aj navrhované Chránené vtáčie územie Žitavský luh.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MP SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MP SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe

26. May 2006, Enviroportal

Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky na základe splnomocňovacieho ustanovenia podľa § 13 zákona č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe.

Pripomienkové konanie: Návrh výnosu MP SR o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve Pripomienkové konanie: Návrh výnosu MP SR o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve

25. May 2006, Enviroportal

Predložený návrh výnosu MP SR o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve bol vypracovaný podľa § 8 ods. 2 zákona č 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MP SR o lesníckych rovnošatách Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MP SR o lesníckych rovnošatách

25. May 2006, Enviroportal

Ministerstvo pôdohospodárstva SR vypracovalo podľa § 66 písm. k) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva o lesníckych rovnošatách.

Pár faktov o Európskej environmentálnej agentúre Pár faktov o Európskej environmentálnej agentúre

25. May 2006, Enviroportal

Európska environmentálna agentúra (EEA) je jednou z pätnástich špecializovaných agentúr Európskej únie (EÚ) a jedným z jej decentralizovaných orgánov.

Čo znamená REACH? Čo znamená REACH?

24. May 2006, Enviroportal

Európska únia sa podujala k jednej z najväčších a najpodstatnejších reforiem v oblasti kontroly chemikálií a chemického priemyslu vo svojej histórii. Chystaná reforma má zosúladiť množstvo rôznych a často protichodných predpisov, ktoré dnes regulujú chemické látky do jedného európskeho systému REACH. Skratka REACH pritom vyjadruje základné piliere, na ktorých má nová európska chemická politika stáť - reguláciu, evaluáciu (hodnotenie) a autorizáciu (schválenie) chemických látok. Cieľom EÚ je podpora inovácie, zlepšenie konkurencieschopnosti a taktiež ochrana životného prostredia a zdravia ľudí pred nebezpečnými chemikáliami.

24. máj - Európsky deň národných a prírodných parkov 24. máj - Európsky deň národných a prírodných parkov

24. May 2006, Enviroportal

V stredu 24. mája 2006 si pripomenieme už po ôsmykrát významný deň v kalendári všetkých európskych národných a prírodných parkov - Európsky deň národných parkov (The European Day of Parks).

Pripomienkové konanie: Správa o stave plnenia Národného akčného plánu rozvoja osídlenia a bývania v Slovenskej republike Pripomienkové konanie: Správa o stave plnenia Národného akčného plánu rozvoja osídlenia a bývania v Slovenskej republike

23. May 2006, Enviroportal

Národný akčný plán rozvoja osídlenia a bývania Slovenskej republiky z roku 1996 bol aktualizovaný na základe medzinárodných dokumentov (Agenda HABITAT, Deklarácia o mestách), ktoré schválila konferencia OSN o ľudských sídlach (HABITAT II, Istanbul 1996), ako aj najnovších koncepčných a strategických materiálov v oblasti osídlenia a bývania (Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001, Národný plán regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2005 s výhľadom do roku 2010) a ďalších materiálov z dotknutých oblastí. Aktualizácia bola daná na základe uznesenia vlády SR č. 1063 zo dňa 7. novembra 2001.

Pozvánka na ekotábor Letné dobrodružstvo na Drieňku Pozvánka na ekotábor Letné dobrodružstvo na Drieňku

23. May 2006, Enviroportal

Centrum environmentálnej výchovy a propagácie a Strediská environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia každoročne pripravujú pestrú paletu podujatí pre deti, medzi ktorými sa s veľkým ohlasom stretávajú najmä tábory. Dnes Vám tlmočíme pozvanie na jeden z nich, ktorý SAŽP pripravuje v auguste v Stredisku environmentálnej výchovy - EKOCENTRUM DRIEŇOK Teplý Vrch.

33. Európska lesnícka komisia FAO OSN bude zasadať v Sielnici pri Zvolene 33. Európska lesnícka komisia FAO OSN bude zasadať v Sielnici pri Zvolene

23. May 2006, Enviroportal

33. zasadanie Európskej lesníckej komisie FAO OSN sa bude od 23. do 26. mája konať v Sielnici pri Zvolene.