MŽP SR vydalo tzv. Pomôcku pre výrobcov elektrozariadení - zoznam výrobkov vyňatých z pôsobnosti rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Jeho cieľom je pomôcť určiť, či sa jedná o elektrozariadenia, kde za celé nakladanie s elektroodpadom z nich zodpovedajú len výrobcovia ako pri bežnom elektroodpade z domácností (napr. chladničky, práčky, televízory) alebo o zariadenia a výrobky, ktoré ak sa stanú odpadom, bude za nich zodpovedať ich pôvodca v súlade so zákonom o odpadoch č.79/2015 Z. z.
 

Slovensko-anglická e-publikácia Obehové hospodárstvo - budúcnosť rozvoja Slovenska poskytuje čitateľovi informácie zamerané na trendy, t. j. popis súčasného stavu v tejto oblasti na národnej aj európskej úrovni, rozhovory so zástupcami štátnej správy, vedeckej obce aj neziskovej organizácie, príklady dobrej praxe a projekty podporujúce urýchlenie prechodu k obehovému hospodárstvu. 
Stiahnite si: uploads/report/9202.pdf

 

Európska komisia začala verejné konzultácie, ktorých cieľom je zhromaždiť informácie a názory na efektivitu v prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia a implementáciu Aarhuského dohovoru. Po ukončení konzultačného obdobia bude vypracované zhrnutie. Spätná väzba získaná z konzultácie s verejnosťou sa zohľadní v pripravovanej štúdii.

Verejnosť sa môže vyjadriť prostredníctvom dotazníka: https://ec.europa.euOdporúčame z videotéky

Diesneyland na najkvalitnejšej pôde Moravy DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

9. Životné prostredie - problémy a možnosti riešenia

24.04.2019 - 26.04.2019
Štrbské Pleso, Hotel TOLIAR

EIA/SEA 2019

24.04.2019 - 25.04.2019
Clarion Congress Hotel Ostrava

Pracovné ponuky v ŽP

Enviro špecialista – predinvestičná príprava diaľnic

15.4.2019,Národná diaľničná spoločnosť, a.s.Dúbravská cesta 14, Karlova Ves, Slovensko, Bratislava

Výrobný manažér pre oblasť severo-východ

2.4.2019,Slovenské farmárske, družstvoPrešovský kraj, Košický kraj
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

ZELENÝ SVET 2006 - Vyhlásenie výsledkov súťaže ZELENÝ SVET 2006 - Vyhlásenie výsledkov súťaže

02. May 2006, Enviroportal

V rámci konania festivalu Envirofilm boli dnes v Banskej Bystrici vyhlásené výsledky XI. ročníka medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet 2006. Enviroportál Vám ako prvý prináša zoznam ocenených v jednotlivých kategóriach.

Zasadalo predsedníctvo vidieckeho parlamentu Zasadalo predsedníctvo vidieckeho parlamentu

02. May 2006, Enviroportal

Sebechleby 29. apríla 2006 - Po členskej schôdzi OZ Vidiecky parlament sa v dňoch 28. a 29. apríla 2006 v obci Sebechleby (okr. Krupina) zišlo na svojom zasadnutí predsedníctvo vidieckeho parlamentu.

ZELENÝ SVET 2006 - Všetkým deťom na Zemi ZELENÝ SVET 2006 - Všetkým deťom na Zemi

02. May 2006, Enviroportal

Do ďalšieho desaťročia svojej existencie vstupuje Medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet 2006 s témou "Všetkým deťom na Zemi - odkaz prírody". Celému svetu chce odkázať, že príroda a naša budúcnosť patrí deťom. Deti ju nie len zdedia, ale budú zodpovedné za jej zachovanie. Ak sa to nepodarilo nám, podarí sa to im?
Odpoveď na túto otázku nevieme, ale čo vieme a môžeme urobiť, je vychovávať a viesť deti k uvedomelému vzťahu k prírode a k svojmu životnému prostrediu. Toto si berie za poslanie aj súťaž Zelený svet.

Pripomienkové konanie: Návrh na spôsob úhrady členských príspevkov Slovenskej republiky do Medzinárodného združenia pre skúšanie osív Pripomienkové konanie: Návrh na spôsob úhrady členských príspevkov Slovenskej republiky do Medzinárodného združenia pre skúšanie osív

28. Apr 2006, Enviroportal

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Sekcia poľnohospodárstva a obchodu, predkladá na skrátené pripomienkové konanie materiál Návrh na spôsob úhrady členských príspevkov Slovenskej republiky do Medzinárodného združenia pre skúšanie osív.

Verejné pripomienkovanie - Národná environmentálna značka pre skupiny výrobkov: UBYTOVACIA SLUŽBA Verejné pripomienkovanie - Národná environmentálna značka pre skupiny výrobkov: UBYTOVACIA SLUŽBA

28. Apr 2006, Enviroportal

Centrum odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva Slovenskej agentúry životného prostredia - Odbor environmentálneho manažérstva v Trnave predkladá na verejné pripomienkovanie Návrh osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupiny výrobkov: UBYTOVACIA SLUŽBA.

R.I.S. - Výstava recyklácie a zhodnocovania odpadov R.I.S. - Výstava recyklácie a zhodnocovania odpadov

28. Apr 2006, Enviroportal

Na druhom ročníku najväčšej špecializovanej ekologickej výstave recyklácie a zhodnocovania odpadov R.I.S. v Slovenskej republike, ktorá sa uskutoční 2. - 5. mája 2006 v Banskej Bystrici, sa predstaví 46 vystavovateľov z oblasti odpadového hospodárstva, čo je oproti minulému roku takmer 100 percentný nárast počtu prezentovaných spoločností.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 64/2004 Z. z. o chránených zónach v znení nariadenia vlády SR č. 177/2005 Z. z. Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 64/2004 Z. z. o chránených zónach v znení nariadenia vlády SR  č. 177/2005 Z. z.

27. Apr 2006, Enviroportal

Chránené zóny z hľadiska rastlinolekárskej starostlivosti vymedzuje legislatíva Európskej únie svojimi smernicami a rozhodnutiami Európskej únie. Základné smernice Európskej únie boli do nášho právneho poriadku prebraté nariadením vlády Slovenskej republiky č. 64/2004 Z. z. o ochranných zónach v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 177/2005 Z. z.

Pripravované podujatia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na máj 2006 Pripravované podujatia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na máj 2006

26. Apr 2006, Enviroportal

Prinášame Vám plán pripravovaných podujatí Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v Liptovskom Mikuláši na mesiac máj 2006.
SMOPaJ je špecializované celoslovenské múzeum zamerané na ochranu prírody a jaskyniarstvo Slovenskej republiky. Nachádzajú sa tu štyri expozície:
Expozícia Chránená fauna predstavuje jednotlivé biotopy vrátane chránenej fauny a Sintre s ukážkami sintrovej výzdoby.
Expozícia Chránená flóra predstavuje históriu ochrany prírody na Slovensku, národné parky a chránené krajinné oblasti Slovenska so zdôraznením zaujímavosti života rastlín.
V expozícii Kras a jaskyne Slovenska sú vystavené speleologické, etnografické, historické a archeologické zbierky.
V expozícii Minerály - výskyt, využitie, ochrana sú ukážky nerastov, polodrahokamov a drahokamov z celého sveta.
Múzeum usporadúva výstavy a prednášky s tematikou ochrany prírody a jaskyniarstva. Nachádza sa tu aj špecializovaná knižnica a múzejný archív.

26. apríl - Medzinárodný deň Černobyľu 26. apríl - Medzinárodný deň Černobyľu

25. Apr 2006, Enviroportal

V noci z 25. na 26. apríla 1986 otriasla reaktorom č. 4 Leninskej elektrárne pri Černobyle mohutná explózia. Rádioaktívne palivo v priebehu nasledujúcich hodín vyhorelo. Do vzduchu sa vznieslo obrovské množstvo rádioaktívneho materiálu, ktoré sa nekontrolovane rozptýlilo do blízkeho i ďalekého okolia a navždy tragicky a nezvratne poznačilo státisíce ľudských životov.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia Slovenskej republiky o agroenvironmentálnych záväzkoch a záväzkoch spojených so životnými podmienkami zvierat Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia Slovenskej republiky o agroenvironmentálnych záväzkoch a záväzkoch spojených so životnými podmienkami zvierat

25. Apr 2006, Enviroportal

Predložený návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na základe článku 73 Nariadenia komisie (ES) č. 817/2004, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu.

Deň Zeme v Rohožníku opäť patril deťom a ich vzťahu k prírode Deň Zeme v Rohožníku opäť patril deťom a ich vzťahu k prírode

25. Apr 2006, Enviroportal

Bratislava, 24. apríl 2006 - Spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s. so sídlom v Rohožníku v spolupráci s odbornými partnermi - celoslovenskou mimovládnou organizáciou Strom života a regionálnym občianskym združením Jablonka - pripravili pri príležitosti Dňa Zeme pre viac ako 200 žiakov šiestych a siedmych ročníkov zo základných škôl z obcí Rohožník, Sološnica a Kuchyňa súbor aktivít upevňujúcich vzťah k ochrane životného prostredia.