Európska komisia pripravuje v úzkej spolupráci s členskými štátmi EÚ implementáciu nadchádzajúceho rámcového programu Horizon Europe, najambicióznejšieho programu EÚ v oblasti výskumu a inovácií (2021 - 2027) s navrhovaným rozpočtom 100 miliárd EUR. V rámci tohto procesu spustila verejnú konzultáciu, ktorá pomôže formovať európske investície do výskumu a inovácií v nasledujúcich rokoch.
Viac informácií nájdete na webovej stránke Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD, CTVI SR): https://slord.sk/


Vymedzenie chránených území môžete sledovať na stránke maps.sopsr.sk. Na mape je možné zobraziť fotomapu a zároveň hranice chránených území,
Viac informácií: http://maps.sopsr.sk/

 


MŽP SR vydalo tzv. Pomôcku pre výrobcov elektrozariadení - zoznam výrobkov vyňatých z pôsobnosti rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Jeho cieľom je pomôcť určiť, či sa jedná o elektrozariadenia, kde za celé nakladanie s elektroodpadom z nich zodpovedajú len výrobcovia ako pri bežnom elektroodpade z domácností (napr. chladničky, práčky, televízory) alebo o zariadenia a výrobky, ktoré ak sa stanú odpadom, bude za nich zodpovedať ich pôvodca v súlade so zákonom o odpadoch č.79/2015 Z. z.
 

Európska komisia začala verejné konzultácie, ktorých cieľom je zhromaždiť informácie a názory na efektivitu v prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia a implementáciu Aarhuského dohovoru. Po ukončení konzultačného obdobia bude vypracované zhrnutie. Spätná väzba získaná z konzultácie s verejnosťou sa zohľadní v pripravovanej štúdii.

Verejnosť sa môže vyjadriť prostredníctvom dotazníka: https://ec.europa.euOdporúčame z videotéky

Mníšky veľkohlavé-červy z pekla DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Úloha mokradí v mestských sídlach (júl)

25.07.2019 - 31.08.2019
Slovenské múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš, Ul. Školská 4

Úloha mokradí v mestských sídlach

01.08.2019 - 01.01.2019
Slovenské múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš, Ul. Školská 4

Pracovné ponuky v ŽP

Asistent divízie environmentálnych projektov

19.7.2019,DETOX s.r.o.Banská Bystrica, Slovensko, ...

Ošetrovateľ/ka ošípaných (Jesenské, okr. RS)

17.7.2019,Pigagro s.r.o.Jesenské, Slovensko, ...
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení zákona č. 587/2004 Z. z. Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení zákona č. 587/2004 Z. z.

29. Sep 2006, Enviroportal

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení zákona č. 587/2004 Z. z., je predkladaný do legislatívneho procesu na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2006.

Organizácia Greenpeace predstavila svoju novú internetovú prezentáciu Organizácia Greenpeace predstavila svoju novú internetovú prezentáciu

29. Sep 2006, Enviroportal

Organizácia Greenpeace včera predstavila svoju novú internetovú stránku, na ktorej ponúka Väčšie množstvo informácií o životnom prostredí, viac interaktívnosti, a to všetko v atraktívnejšej a prehľadnejšej grafike.

Medzinárodný konzultačný míting k stavu a perspektívam rozvoja životného prostredia Karpát Medzinárodný konzultačný míting k stavu a perspektívam rozvoja životného prostredia Karpát

29. Sep 2006, Enviroportal

Medzinárodný konzultačný míting k stavu a perspektívam rozvoja životného prostredia Karpát - Carpathians Environment Outlook Regional Consultation sa bude konať v Banskej Bystrici 18. až 20. októbra 2006.

Pripomienkové konanie: Národný program implementácie Európskeho dohovoru o krajine v SR Pripomienkové konanie: Národný program implementácie Európskeho dohovoru o krajine v SR

29. Sep 2006, Enviroportal

Európsky dohovor o krajine, ktorý bol prijatý vo Florencii 20. októbra 2000, nadobudol účinnosť 1. marca 2004. Ide o prvý dohovor Rady Európy komplexne zameraný na ochranu, manažment a plánovanie krajiny. K dohovoru k 30. júnu 2006 pristúpilo, alebo ho ratifikovalo 24 členských krajín Rady Európy, ďalších 9 členských krajín tento dohovor podpísalo.

Pozvánka na AGROFILM 2006 Pozvánka na AGROFILM 2006

28. Sep 2006, Enviroportal

Jeseň je nesporne najkrajším obdobím v roku poľnohospodára. Tradične sa spája s množstvom kultúrno-spoločenských podujatí, v ktorých sa oslavuje zavŕšenie celoročného úsilia o nový chlieb. Jednou z tradíciií, ktorá začala písať 3. desiatku svojej histórie, je AGROFILM - prehliadka filmov s poľnohospodárskou a environmentálnou tematikou v meste pod Zoborom.

27. september - Svetový deň cestovného ruchu 27. september - Svetový deň cestovného ruchu

28. Sep 2006, Enviroportal

27. septembra si celý svet pripomína význam cestovného ruchu pre medzinárodnú spoluprácu, posilňovanie svetového mieru, ochranu prírody a kultúrneho dedičstva, znižovanie chudoby a nezamestnanosti vo svete a celkové zlepšovanie kvality života.

Systém nakladania s elektrozariadeniami a elektroodpadom v Slovenskej republike Systém nakladania s elektrozariadeniami a elektroodpadom v Slovenskej republike

27. Sep 2006, Enviroportal

Systém nakladania s elektrozariadeniami a elektroodpadom bol v Slovenskej republike zavedený po zapracovaní príslušných európskych smerníc do právnych predpisov SR. Tento systém sa zakladá na princípe predbežnej opatrnosti, princípe prevencie, ktorý má zabezpečiť, aby sa poškodeniu životného prostredia zabránilo hneď pri zdroji, a napokon na princípe znečisťovateľ platí.

Pripravované podujatia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na október 2006 Pripravované podujatia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na október 2006

27. Sep 2006, Enviroportal

Prinášame Vám plán pripravovaných podujatí Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v Liptovskom Mikuláši na mesiac október 2006.

Ako správne nakladať s ortuťou? Ako správne nakladať s ortuťou?

27. Sep 2006, Enviroportal

V roku 2006 na Úrade civilnej obrany MV SR zaregistrovali 16 nálezov ortuti vo voľnom priestore a podobné prípady sa stále opakujú. Preto odborníci z rezortu Ministerstva životného prostredia v spolupráci s Úradom civilnej obrany MV SR a Policajným zborom SR vypracovali komplexnú informáciu pre médiá o tom, ako zákonným spôsobom postupovať v prípade nálezu ortuti alebo vtedy, keď niekto doma ortuť má a potrebuje sa jej zbaviť.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dolné Pohronie Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dolné Pohronie

26. Sep 2006, Enviroportal

Dňa 9. júla 2003 vláda Slovenskej republiky na svojom 42. zasadnutí uznesením č. 636 schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý obsahuje 38 navrhovaných chránených vtáčích území, medzi nimi aj navrhované Chránené vtáčie územie Dolné Pohronie.

Pripomienkové konanie: Informácia o predložení Národného plánu prideľovania emisných kvót podľa zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami (národný alokačný plán) Európskej komisii Pripomienkové konanie: Informácia o predložení Národného plánu prideľovania emisných kvót podľa zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami (národný alokačný plán) Európskej komisii

26. Sep 2006, Enviroportal

Materiál Informácia o predložení Národného plánu prideľovania emisných kvót podľa zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami (národný alokačný plán) Európskej komisii je predkladaný ako vlastná iniciatíva rezortu MŽP SR z dôvodu potreby dodržania požiadaviek legislatívy. Podľa zákona 572/2006 Z. z. sa národný alokačný plán musí pred jeho uplatnením predložiť na posúdenie Európskej komisii, ktorá môže plán prijať, alebo odmietnuť či už ako celok alebo len niektorú jeho časť. Až po prijatí rozhodnutia Európskej komisie je možné plán implementovať.