Vymedzenie chránených území môžete sledovať na stránke maps.sopsr.sk. Na mape je možné zobraziť fotomapu a zároveň hranice chránených území,
Viac informácií: http://maps.sopsr.sk/

 


MŽP SR vydalo tzv. Pomôcku pre výrobcov elektrozariadení - zoznam výrobkov vyňatých z pôsobnosti rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Jeho cieľom je pomôcť určiť, či sa jedná o elektrozariadenia, kde za celé nakladanie s elektroodpadom z nich zodpovedajú len výrobcovia ako pri bežnom elektroodpade z domácností (napr. chladničky, práčky, televízory) alebo o zariadenia a výrobky, ktoré ak sa stanú odpadom, bude za nich zodpovedať ich pôvodca v súlade so zákonom o odpadoch č.79/2015 Z. z.
 

Európska komisia začala verejné konzultácie, ktorých cieľom je zhromaždiť informácie a názory na efektivitu v prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia a implementáciu Aarhuského dohovoru. Po ukončení konzultačného obdobia bude vypracované zhrnutie. Spätná väzba získaná z konzultácie s verejnosťou sa zohľadní v pripravovanej štúdii.

Verejnosť sa môže vyjadriť prostredníctvom dotazníka: https://ec.europa.euOdporúčame z videotéky

Starosti a radosti Saltonského mora DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

REACH konferencia

05.09.2019 - 06.09.2019
Paneurópska vysoká škola, Tomášikova 20, Bratislava, Slovakia

10. Stredoeurópska dipterologická konferencia

23.09.2019 - 25.09.2019
Kežmarské Žľaby (Vysoké Tatry)

Pracovné ponuky v ŽP

Strojník vodárenských zariadení / údržbár

12.7.2019,SLOVEO a.s.Nitra, Slovensko, ...

Trainee - oddelenie bezpečnosti a životného prostredia

4.7.2019,Embraco Slovakia s.r.o.Spišská Nová Ves, Slovensko, ...
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Pripomienkove konanie: Návrh výnosu Ministerstva životného prostredia SR, ktorým sa mení výnos č. 6/2005 zo 16. novembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MŽP SR Pripomienkove konanie: Návrh výnosu Ministerstva životného prostredia SR, ktorým sa mení výnos č. 6/2005 zo 16. novembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MŽP SR

22. Nov 2006, Enviroportal

Návrh výnosu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorým sa mení výnos č. 6/2005 zo 16. novembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky je predkladaný ako iniciatívny materiál.

Program odpadového hospodárstva SR na roky 2006 až 2010 Program odpadového hospodárstva SR na roky 2006 až 2010

22. Nov 2006, Enviroportal

Medzi priority štátnej environmentálnej politiky v zmysle usmerňovania rozvoja spoločnosti trvalo udržateľným spôsobom patrí aj oblasť odpadového hospodárstva.

Pripomienkové konanie: Návrh na zrušenie uznesenia vlády SR č. 937 z 30. 11. 2005 k zoznamu príspevkových organizácií v pôsobnosti MP SR, navrhnutých na premenu ... na neziskové organizácie ... Pripomienkové konanie: Návrh na zrušenie uznesenia vlády SR č. 937 z 30. 11. 2005 k zoznamu príspevkových organizácií v pôsobnosti MP SR, navrhnutých na premenu ... na neziskové organizácie ...

21. Nov 2006, Enviroportal

Ministerstvo pôdohospodárstva SR preskúmalo a prehodnotilo rozhodnutie predchádzajúceho vedenia ministerstva vyriešiť formou transformácie na neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby zosúladenie právnych pomerov niektorých príspevkových organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, podľa podmienky stanovenej v § 37 ods. 6 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripomienkové konanie: Návrh na účasť delegácie SR na 1. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát, Kyjev, Ukrajina, 11. až 13. 12. 2006 Pripomienkové konanie: Návrh na účasť delegácie SR na 1. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát, Kyjev, Ukrajina, 11. až 13. 12. 2006

21. Nov 2006, Enviroportal

V dňoch 11. až 13. decembra 2006 sa bude konať v Kyjeve na Ukrajine prvé zasadnutie Konferencie zmluvných strán (COP1) Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (ďalej len Karpatský dohovor).

Pripomienkové konanie: Operačný program Životné prostredie - návrh Pripomienkové konanie: 	Operačný program Životné prostredie - návrh

21. Nov 2006, Enviroportal

Predkladaný materiál bol vypracovaný na základe bodu B.20 uznesenia vlády SR č. 832/2006 k návrhu aktualizácie Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 - 2013, ktorým sa ministrovi životného prostredia ukladá aktualizovať Operačný program Životné prostredie (ďalej iba OP ŽP) v rámci cieľa Konvergencia a predložiť ho na rokovanie vlády v termíne do 30. 11. 2006.

Týždeň vedy na Slovenskom hydrometeorologickom ústave Týždeň vedy na Slovenskom hydrometeorologickom ústave

20. Nov 2006, Enviroportal

V rámci Týždňa vedy organizuje Slovenský hydrometeorologický ústav tri odborné podujatia. Všetky tri sa budú konať v budove SHMÚ v Bratislave na Jeséniovej ulici 17. Radi tlmočíme pozvanie na tieto podujatia aj na stránkach Enviroportálu.

Pripomienkové konanie: Návrh na presun finančných prostriedkov vyčlenených uznesením vlády SR č. 470/2006 k Správe o priebehu a následkoch povodní v SR za obdobie október 2005 - apríl 2006 Pripomienkové konanie: Návrh na presun finančných prostriedkov vyčlenených uznesením vlády SR č. 470/2006 k Správe o priebehu a následkoch povodní v SR za obdobie október 2005 - apríl 2006

20. Nov 2006, Enviroportal

Návrh na presun finančných prostriedkov vyčlenených uznesením vlády Slovenskej republiky č. 470/2006 k Správe o priebehu a následkoch povodní v Slovenskej republike za obdobie október 2005 - apríl 2006 je predkladaný ako iniciatívny materiál.

Na Dolnom Považí vyhlásené ďalšie chránené vtáčie územie Na Dolnom Považí vyhlásené ďalšie chránené vtáčie územie

20. Nov 2006, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo minulý týždeň ďalšie chránené vtáčie územie. Chránené vtáčie územie Dolné Považie bude len piatym chráneným vtáčím územím vyhláseným na Slovensku. Podľa pôvodného harmonogramu má MŽP SR vyhlásiť do konca roka 2006 všetkých 38 navrhovaných chránených vtáčích území.

Starostovia amerických miest chcú bojovať proti globálnemu otepľovaniu aj bez podpory vlády Starostovia amerických miest chcú bojovať proti globálnemu otepľovaniu aj bez podpory vlády

20. Nov 2006, TASR

Washington 15. novembra (TASR) - Starostovia amerických miest nechcú viac čakať na kroky Washingtonu v otázke boja proti globálnemu otepľovaniu. Budú túto globálnu problematiku riešiť v rámci vlastných možností. Oznámili to minulý týždeň na stretnutí v Utahu, ktoré podporil aj herec a environmentalista Robert Redford.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh... Pripomienkové konanie: 	Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh...

20. Nov 2006, Enviroportal

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 321/2006 Z. z. a v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 501/2006 Z. z., vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z.

Na Slovensku nebezpečne rastie počet pacientov infikovaných trusom domácich miláčikov Na Slovensku nebezpečne rastie počet pacientov infikovaných trusom domácich miláčikov

17. Nov 2006, TASR

Košice 15. novembra (TASR) - Na Slovensku sa z roka na rok zvyšuje počet pacientov so závažným parazitárnym ochorením - toxokarózou. Spôsobujú ju škrkavky rodu Toxocara, ktoré sa do životného prostredia dostávajú prostredníctvom trusu infikovaných psov a mačiek.