Predmetom verejnej komzultácie je smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti. Mimoriadnu pozornosť pri tom treba venovať vykonávaniu smernice, realizovateľnosti stanovovania cieľov pre nahlasovanie údajov za konkrétne materiály, ako aj problému v podobe vozidiel po dobe životnosti, o ktorých nie je známe, kde sa nachádzajú.
Online dotazník


Vymedzenie chránených území môžete sledovať na stránke maps.sopsr.sk. Na mape je možné zobraziť fotomapu a zároveň hranice chránených území,
Viac informácií: http://maps.sopsr.sk/

 


MŽP SR vydalo tzv. Pomôcku pre výrobcov elektrozariadení - zoznam výrobkov vyňatých z pôsobnosti rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Jeho cieľom je pomôcť určiť, či sa jedná o elektrozariadenia, kde za celé nakladanie s elektroodpadom z nich zodpovedajú len výrobcovia ako pri bežnom elektroodpade z domácností (napr. chladničky, práčky, televízory) alebo o zariadenia a výrobky, ktoré ak sa stanú odpadom, bude za nich zodpovedať ich pôvodca v súlade so zákonom o odpadoch č.79/2015 Z. z.
 

Európska komisia začala verejné konzultácie, ktorých cieľom je zhromaždiť informácie a názory na efektivitu v prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia a implementáciu Aarhuského dohovoru. Po ukončení konzultačného obdobia bude vypracované zhrnutie. Spätná väzba získaná z konzultácie s verejnosťou sa zohľadní v pripravovanej štúdii.

Verejnosť sa môže vyjadriť prostredníctvom dotazníka: https://ec.europa.euOdporúčame z videotéky

Šou s myšou: recyklovanie plastov DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

REACH konferencia

05.09.2019 - 06.09.2019
Paneurópska vysoká škola, Tomášikova 20, Bratislava, Slovakia

Pracovné ponuky v ŽP

Realizačný inžinier (Ref. č.: 824)

20.8.2019,ProMinent Slovensko s.r.o.Roľnícka 21, Bratislava-Vajnory, Slovensko

Konzultant pre životné prostredie (v laboratóriu)

23.8.2019,ALS Slovakia, s.r.o.Mokráň záhon 4, Ružinov, Slovensko, Bratislava
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

ŠOP SR-Správa TANAPu bilancuje rok 2006 ŠOP SR-Správa TANAPu  bilancuje rok 2006

12. Jan 2007, Enviroportal

Začiatkom roku 2007 bolo ukončené vyhodnotenie plnenia Plánu hlavných úloh Štátnej ochrany prírody SR - Správy TANAPu za rok 2006. Medzi nosné úlohy v uplynulom roku patrilo predovšetkým prehodnotenie národnej sústavy chránených území.

Od polovice decembra je v Tatrách nová skialpinistická sezóna Od polovice decembra je v Tatrách nová skialpinistická sezóna

12. Jan 2007, Enviroportal

V zmysle platného návštevného poriadku sa v Tatranskom národnom parku dňom 21. decembra začalo obdobie pre vykonávanie skialpinizmu. Podľa vyhlášky potrvá do 15. apríla.

Vyšlo druhé číslo novín Správy TANAPu pre návštevníkov národného parku Vyšlo druhé číslo novín Správy TANAPu pre návštevníkov národného parku

12. Jan 2007, Enviroportal

Správa Tatranského národného parku v Tatranskej Štrbe vydala v týchto dňoch druhé číslo sezónnych turistických novín pre návštevníkov národného parku (zima 2006/2007).

Ortuť poškodzujúca mozog plodu bola zistená u takmer každej testovanej ženy Ortuť poškodzujúca mozog plodu bola zistená u takmer každej testovanej ženy

12. Jan 2007, Enviroportal

BRATISLAVA, 10.1.2007 - Až 95 percent žien v plodnom veku, ktoré boli testované v 21 krajinách sveta, má v tele ortuť. Je to znepokojujúce, pretože vedecké štúdie ukazujú, že už jej malá prítomnosť môže u novorodencov spôsobiť poškodenie mozgu. Namerané hodnoty sú síce pod limitom, avšak sú nad prirodzenou mierou, ktorú by matky mali v tele, ak by žili v zdravom prostredí. Ortuť by sa totiž v ľudskom organizme nemala v merateľnom množstve nachádzať vôbec.

V roku 2006 bolo v TANAPe uložených celkovo 64 pokút V roku 2006 bolo v TANAPe uložených celkovo 64 pokút

11. Jan 2007, Enviroportal

V roku 2006 bolo v TANAPe uložených v blokovom konaní celkovo 64 pokút v celkovej výške 22 000,- Sk. Najviac pokút bolo uložených v mesiacoch júl a september, čo súvisí s vyššou návštevnosťou národného parku v týchto mesiacoch. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu a pri ich výške zohráva úlohu závažnosť priestupku a stupeň ochrany - pohybuje sa v rozmedzí od 100,- do 2 000,- Sk.

Greenpeace k zverejnenému návrhu Európskej energetickej politiky Greenpeace k zverejnenému návrhu Európskej energetickej politiky

11. Jan 2007, Enviroportal

Greenpeace v súvislosti so zverejnením návrhu Európskej energetickej politiky Európskou komisiou privítal, že Brusel výraznejšie nepodporil jadrovú energetiku, ale žiada presnejšie ciele pre rozvoj obnoviteľných zdrojov energie.

Združenie BIOMASA získalo ENERGY GLOBE AWARD - Svetové ocenenie za trvalo udržateľný rozvoj Združenie BIOMASA získalo ENERGY GLOBE AWARD - Svetové ocenenie za trvalo udržateľný rozvoj

11. Jan 2007, Enviroportal

ENERGY GLOBE AWARD je jedným z najprestížnejších a najuznávanejších ocenení v oblasti životného prostredia, je Nobelovou cenou za životné prostredie, vrámci ktorej sú oceňované projekty z celého sveta zameriavajúce sa na starostlivosť o životné prostredie, efektívne využívanie energetických zdrojov, energetickú efektívnosť a využívanie alternatívnych zdrojov energie.

MŽP zavedie do konca roku monitorovanie arzénu a ďalších látok v ovzduší MŽP zavedie do konca roku monitorovanie arzénu a ďalších látok v ovzduší

11. Jan 2007, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo na rokovanie vlády novelu zákona o ochrane ovzdušia a zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Hlavným dôvodom jej vypracovania je prevzatie európskej smernice týkajúcej sa arzénu, kadmia niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov v okolitom ovzduší.

Európsky parlament: Prísnejšie emisné normy pre motorové vozidlá Európsky parlament: Prísnejšie emisné normy pre motorové vozidlá

10. Jan 2007, Enviroportal

Spaľovaním pohonných látok sa do ovzdušia uvoľňujú zdraviu škodlivé emisie, ktoré tiež prispievajú ku globálnemu otepľovaniu. EP preto schválil nariadenie, ktorého cieľom je revízia súčasných predpisov pre maximálne povolené hodnoty emisií z automobilov. Nová norma - Euro 5 - by mala platiť od roku 2009 a norma Euro 6, ktorú pôvodný návrh EK nezahŕňal, od roku 2014. Nariadenie obsahuje aj požiadavku zabezpečenia ľahkého prístupu opravárov k informáciám o opravách vozidiel.

ENVIROFILM 2007 bude v polovici mája ENVIROFILM 2007 bude v polovici mája

10. Jan 2007, Enviroportal

Festival ENVIROFILM zaujíma už viac ako 10 rokov významné miesto v kalendári medzinárodných environmentálnych podujatí na Slovensku. Každoročne sa na ňom predstavujú a oceňujú najlepšie snímky filmových tvorcov z celého sveta. ENVIROFILM je miestom stretnutí tvorcov, environmentalistov, žurnalistov, členov medzinárodnej asociácie environmentálnych festivalov Ecomove International a širokej verejnosti, ktorej predovšetkým je adresovaná filmová prehliadka. Aktuálny 13. ročník festivalu sa uskutoční v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici a Zvolene v dňoch 15. až 19. mája 2007.

Bulharsko má záujem o skúsenosti SR po vstupe do EÚ na poli životného prostredia Bulharsko má záujem o skúsenosti SR po vstupe do EÚ na poli životného prostredia

10. Jan 2007, Enviroportal

Návrh na spoluprácu v konkrétnych oblastiach bol predmetom včerajšieho rokovania ministra životného prostredia SR s veľvyslancom Bulharskej republiky na Slovensku Ogianom Garkovom.