Predmetom verejnej komzultácie je smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti. Mimoriadnu pozornosť pri tom treba venovať vykonávaniu smernice, realizovateľnosti stanovovania cieľov pre nahlasovanie údajov za konkrétne materiály, ako aj problému v podobe vozidiel po dobe životnosti, o ktorých nie je známe, kde sa nachádzajú.
Online dotazník


Vymedzenie chránených území môžete sledovať na stránke maps.sopsr.sk. Na mape je možné zobraziť fotomapu a zároveň hranice chránených území,
Viac informácií: http://maps.sopsr.sk/

 


MŽP SR vydalo tzv. Pomôcku pre výrobcov elektrozariadení - zoznam výrobkov vyňatých z pôsobnosti rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Jeho cieľom je pomôcť určiť, či sa jedná o elektrozariadenia, kde za celé nakladanie s elektroodpadom z nich zodpovedajú len výrobcovia ako pri bežnom elektroodpade z domácností (napr. chladničky, práčky, televízory) alebo o zariadenia a výrobky, ktoré ak sa stanú odpadom, bude za nich zodpovedať ich pôvodca v súlade so zákonom o odpadoch č.79/2015 Z. z.
 

Európska komisia začala verejné konzultácie, ktorých cieľom je zhromaždiť informácie a názory na efektivitu v prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia a implementáciu Aarhuského dohovoru. Po ukončení konzultačného obdobia bude vypracované zhrnutie. Spätná väzba získaná z konzultácie s verejnosťou sa zohľadní v pripravovanej štúdii.

Verejnosť sa môže vyjadriť prostredníctvom dotazníka: https://ec.europa.euOdporúčame z videotéky

Malawi-jazero hviezd DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

REACH konferencia

05.09.2019 - 06.09.2019
Paneurópska vysoká škola, Tomášikova 20, Bratislava, Slovakia

Pracovné ponuky v ŽP

Realizačný inžinier (Ref. č.: 824)

20.8.2019,ProMinent Slovensko s.r.o.Roľnícka 21, Bratislava-Vajnory, Slovensko

Konzultant pre životné prostredie (v laboratóriu)

23.8.2019,ALS Slovakia, s.r.o.Mokráň záhon 4, Ružinov, Slovensko, Bratislava
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Chceme byť v rodine vyspelých európskych národných parkov? Chceme byť v rodine vyspelých európskych národných parkov?

27. Jan 2007, Enviroportal

ENVIROMAGAZÍN 4/2006 priniesol rozhovor s riaditeľom Správy TANAP-u Ing. Tomášom Vančurom, lesníkom, víťazom Lesoochranárskeho činu roka 2005 a držiteľom ceny Svetového fondu pre ochranu prírody (WWF) Panda Award. Prinášame z neho niekoľko myšlienok.

Minister pôdohospodárstva nariadil pohotovosť orgánom veteriny Minister pôdohospodárstva nariadil pohotovosť orgánom veteriny

27. Jan 2007, Enviroportal

Minister pôdohospodárstva Miroslav Jureňa nariadil pohotovosť orgánom veteriny v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky v Maďarsku. Prinášame vyhlásenie ministerstva k tomuto aktuálnemu problému.

Bratislava bude mať novú protipovodňovú ochranu Bratislava bude mať novú protipovodňovú ochranu

26. Jan 2007, Enviroportal

Podľa rozhodnutia Európskej komisie z konca predminulého roka bude môcť Slovensko využiť finančnú pomoc z Kohézneho fondu na dobudovanie protipovodňovej ochrany Dunaja. Projekt BRATISLAVA - PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA by mal byť zrealizovaný najneskôr do konca r. 2010.

Mokrade - posledná divočina na Záhorí Mokrade - posledná divočina na Záhorí

26. Jan 2007, Enviroportal

Mokrade patria na Slovensku k najohrozenejším typom ekosystémov. Z pohľadu ochrany prírody predstavujú významné biotopy s výskytom mnohých vzácnych a ohrozených spoločenstiev, rastlinných i živočíšnych druhov.

Vyhodnotenie celoslovenského kola súťaže HYPERICUM 2006 Vyhodnotenie celoslovenského kola súťaže HYPERICUM 2006

26. Jan 2007, Enviroportal

V mesiacoch máj až jún každoročne v rôznych lokalitách Slovenska prebiehajú regionálne kolá prírodovednej súťaže Hypericum, ktorú organizujú viaceré štátne odborné organizácie z rezortov Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva školstva SR a Ministerstva kultúry SR. Hypericum je prírodovedecká súťaž, ktorá sa okrem poznávania prírodných hodnôt zameriava aj na kultúrne dedičstvo jednotlivých oblastí Slovenska. Názov súťaže pochádza z vedeckého rodového mena Hypericum liečivej rastliny ľubovník. To preto, aby sa žiaci už od svojej mladosti učili obdivovať, spoznávať a ľúbiť svoj rodný kraj, svoju domovinu.

Chránené stromy Chránené stromy

25. Jan 2007, Enviroportal

Chránené stromy sú samostatnou kategóriou ochrany prírody a rovnako ako chránené druhy, chránené územia, územia európskeho významu či ochranné pásma patria medzi osobitne chránené časti prírody a krajiny vymedzené v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Projekt Tajomstvá života národných parkov Projekt Tajomstvá života národných parkov

25. Jan 2007, Enviroportal

Tajomstvá života národných parkov je názov projektu, ktorý bol ocenený v rámci grantového programu MŠ SR ENVIROPROJEKT 2005 a vďaka prideleným finančným prostriedkom i nadšeniu realizátorov sa môžu jeho aktivity úspešne realizovať aj v tomto roku.

Riešenia krajinno-ekologických problémov Tatier sa ujali aj vedci Riešenia krajinno-ekologických problémov Tatier sa ujali aj vedci

25. Jan 2007, Enviroportal

Dňa 19. novembra 2004 zasiahla územie Tatier ničivá veterná kalamita, ktorá poškodila 14 % z územia TANAP-u, z toho bolo 7,1 % chránených území v 5. stupni ochrany, 7 % územia biotopov európskeho významu a 1,5 % z rozlohy chránených vtáčích území. Na území biosférickej rezervácie Tatry tak vznikli nové krajinno-ekologické podmienky a problémy, torých riešenia sa ujali aj vedci.

Záchrana sysľa pasienkového na západnom Slovensku Záchrana sysľa pasienkového na západnom Slovensku

24. Jan 2007, Enviroportal

Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus) je druhom, ktorému sa v poslednom období na Slovensku v dôsledku poklesu populácie dostáva zvýšenej pozornosti. Príčinou postupného úbytku lokalít jeho výskytu je upustenie od klasických spôsobov pasienkového hospodárenia, chemizácia v poľnohospodárstve, rozorávanie a zástavba lúk a pasienkov. Ubúdanie a postupné miznutie sysľa ako potravnej základne dravcov si prví všimli ornitológovia.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh... Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh...

24. Jan 2007, Enviroportal

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 321/2006 Z. z. a v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 501/2006 Z. z., vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Greenpeace: Šesťtisíc podpisov proti ťažbe zlata v Kremnici Greenpeace: Šesťtisíc podpisov proti ťažbe zlata v Kremnici

24. Jan 2007, Enviroportal

Greenpeace včera odovzdal Ministerstvu životného prostredia SR petíciu proti plánovanej ťažbe zlata v Kremnici, ktorú doteraz dňa podporilo svojimi podpismi 6 063 občanov.