Európska komisia pripravuje v úzkej spolupráci s členskými štátmi EÚ implementáciu nadchádzajúceho rámcového programu Horizon Europe, najambicióznejšieho programu EÚ v oblasti výskumu a inovácií (2021 - 2027) s navrhovaným rozpočtom 100 miliárd EUR. V rámci tohto procesu spustila verejnú konzultáciu, ktorá pomôže formovať európske investície do výskumu a inovácií v nasledujúcich rokoch.
Viac informácií nájdete na webovej stránke Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD, CTVI SR): https://slord.sk/


Vymedzenie chránených území môžete sledovať na stránke maps.sopsr.sk. Na mape je možné zobraziť fotomapu a zároveň hranice chránených území,
Viac informácií: http://maps.sopsr.sk/

 


MŽP SR vydalo tzv. Pomôcku pre výrobcov elektrozariadení - zoznam výrobkov vyňatých z pôsobnosti rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Jeho cieľom je pomôcť určiť, či sa jedná o elektrozariadenia, kde za celé nakladanie s elektroodpadom z nich zodpovedajú len výrobcovia ako pri bežnom elektroodpade z domácností (napr. chladničky, práčky, televízory) alebo o zariadenia a výrobky, ktoré ak sa stanú odpadom, bude za nich zodpovedať ich pôvodca v súlade so zákonom o odpadoch č.79/2015 Z. z.
 

Európska komisia začala verejné konzultácie, ktorých cieľom je zhromaždiť informácie a názory na efektivitu v prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia a implementáciu Aarhuského dohovoru. Po ukončení konzultačného obdobia bude vypracované zhrnutie. Spätná väzba získaná z konzultácie s verejnosťou sa zohľadní v pripravovanej štúdii.

Verejnosť sa môže vyjadriť prostredníctvom dotazníka: https://ec.europa.euOdporúčame z videotéky

Šou s myšou: recyklovanie plastov DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Úloha mokradí v mestských sídlach (júl)

25.07.2019 - 31.08.2019
Slovenské múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš, Ul. Školská 4

Úloha mokradí v mestských sídlach

01.08.2019 - 01.01.2019
Slovenské múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš, Ul. Školská 4

Pracovné ponuky v ŽP

Asistent divízie environmentálnych projektov

19.7.2019,DETOX s.r.o.Banská Bystrica, Slovensko, ...

Ošetrovateľ/ka ošípaných (Jesenské, okr. RS)

17.7.2019,Pigagro s.r.o.Jesenské, Slovensko, ...
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Výtvarná súťaž My sa nevieme sťažovať nahlas Výtvarná súťaž My sa nevieme sťažovať nahlas

06. Mar 2007, Enviroportal

Banská Štiavnica 5. marca (SEV Geopark Banská Štiavnica) - Slovenské banské múzeum - Galéria Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici, Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom - Pracovisko Banská Štiavnica a Stredisko environmentálnej výchovy Geopark - Slovenská agentúra životného prostredia Banská Štiavnica a Mesto Banská Štiavnica vyhlásili v týchto dňoch pri príležitosti Medzinárodného roka planéty Zem IX. ročník výtvarnej súťaže so zahraničnou účasťou s názvom My sa nevieme sťažovať nahlas. Súťaž je zameraná na na ochranu prírody a environmentálnu výchovu.

Spolupráca medzi obomi tatranskými národnými parkmi má nový rámec Spolupráca medzi obomi tatranskými národnými parkmi má nový rámec

06. Mar 2007, Enviroportal

Tatranská Štrba 6. marca (Správa TANAPu) - Jedným z výsledkov rokovania slovensko-poľskej pracovnej skupiny pre ochranu životného prostredia a lesné hospodárstvo, ktoré sa konalo vo februári 2007 bol aj podpis Memoranda o vzájomnej spolupráci správ oboch tatranských národných parkov. Obe správy národných parkov považujú spoluprácu za nevyhnutný a trvalý predpoklad uskutočňovania cieľového poslania národných parkov. Memorandum, ktoré podpísali Paweł Skawiński a Tomáš Vančura, vytvára rámec pre konkrétnu spoluprácu oboch národných parkov vo viacerých ťažiskových oblastiach.

Ľudia si môžu vybrať banku podľa jej environmentálnej politiky Ľudia si môžu vybrať banku podľa jej environmentálnej politiky

06. Mar 2007, Enviroportal

Banská Bystrica 6. marca (Priatelia Zeme) - Ľudia, ktorí chcú osobne prispieť k riešeniu klimatických zmien, tak môžu urobiť už výberom svojej banky - stačí si otvoriť účet alebo zobrať úver od tej finančnej inštitúcie, ktorá prednostne financuje ekologické aktivity. Zároveň je možné informovať sa v banke alebo úverovej spoločnosti na jej energetickú a environmentálnu politiku.

Vyšetrenia BSE na Slovensku v januári negatívne Vyšetrenia BSE na Slovensku v januári negatívne

06. Mar 2007, Enviroportal

Výsledky laboratórnych vyšetrení BSE u hovädzieho dobytka na Slovensku, ktoré v januári 2007 vykonala Štátna veterinárna a potravinová správa SR, dopadli priaznivo - ani jedna zo vzoriek odobratých z 5 986 zvierat, nebola pozitívna.

Občianske združenie Tatry podporilo vertikálne zazeleňovanie Občianske združenie Tatry podporilo vertikálne zazeleňovanie

06. Mar 2007, Enviroportal

5. marca (OZ Tatry) - Občianske združenie Tatry vyhodnotilo súťaže pre školské skupiny s názvom Zelené mesto a Zelený dom, zamerané na vertikálne zazeleňovanie voľných plôch popínavými rastlinami.

ENHIS - nový prístup k otázkam verejného zdravia ENHIS - nový prístup k otázkam verejného zdravia

05. Mar 2007, Enviroportal

Projekt ENHIS - Environmental and Health Information System - je významným pokrokom smerom k spusteniu riadenia komplexných informácií a poznatkov o systéme, ktoré budú generovať a analyzovať informácie o environmentálnom zdraví na podporu relevantných metód v Európe, vrátane prejavov na deti. Potreba zavedenia jednotného informačného systému je deklarovaná v základných medzinárodných dokumentoch na rozvoj a podporu environmentálneho zdravia, a to v ministerskej deklarácii z Budapešti 2004 a v schválenom
Európskom akčnom pláne pre životné prostredie a zdravie pre roky 2004 - 2010, ktorý vyplýva z európskej stratégie.

Monitoring spotrebného koša Monitoring spotrebného koša

05. Mar 2007, Enviroportal

Uznesením z 26. mája 1992 č. 449 prijala vláda SR Koncepciu monitorovania životného prostredia pre územie Slovenska a Koncepciu integrovaného informačného systému o životnom prostredí SR, čím sa vytvorili predpoklady pre budovanie Komplexného monitorovacieho a informačného systému životného prostredia SR. Životné prostredie a výživa sú jednou z najrozsiahlejších determinantov zdravia a chorôb, preto je dôležité monitorovať ich zdravotné účinky. Mali by mať takú kvalitu, aby ovplyvňovali zdravie čo najmenej, prípadne prevažovali kladné stránky zdravotných dopadov.

Aarhuský dohovor nadobudol na Slovensku platnosť 5. marca 2006 Aarhuský dohovor nadobudol na Slovensku platnosť 5. marca 2006

05. Mar 2007, Enviroportal

Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia, známy aj ako Aarhuský dohovor, bol prijatý v júni 1998 a nadobudol platnosť 30. 10. 2001, podpísalo ho 40 štátov a ratifikovalo prípadne pristúpilo k nemu 30 štátov vrátane Európskeho spoločenstva. Vo vzťahu k Slovenskej republike dohovor nadobudne platnosť 5. marca 2006.

Významné environmentálne dni v mesiaci marec Významné environmentálne dni v mesiaci marec

05. Mar 2007, Enviroportal

V mesiaci marec si pripomíname každoročne niekoľko významných výročí významných udalostí či osobností a takisto niekoľko svetových a environmentálnych dní, ktoré upriamujú našu pozornosť na mnohoraký svet prírody okolo nás a nútia nás zamyslieť sa nad našou úlohou v ňom. Na nasledujúcich riadkoch predkladáme ich stručný výpočet.

Dohovor z Espoo má 16 rokov Dohovor z Espoo má 16 rokov

05. Mar 2007, Enviroportal

V nedeľu 25. februára 2006 uplynulo už 16 rokov od prijatia medzinárodného Dohovoru o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice, ktorý je známy aj pod názvom Dohovor z Espoo.

Súťaž v kreslení pri príležitosti Svetového dňa Zeme Súťaž v kreslení pri príležitosti Svetového dňa Zeme

05. Mar 2007, Enviroportal

Ministertvo životného prostredia vyhlásilo I. ročník celoslovenskej súťaže v kreslení. Súťaž umeleckej tvorivosti detí základných škôl bola vyhlásená pri príležitosti osláv Svetového dňa Zeme, ktorý si aj tento rok pripomenieme 22. apríla.