Preskočit na obsah

Informačný portál rezortu MŽP SR

Najnovšie články

Greenpeace: Zachráňme Kremnicu pred kyanidom! Greenpeace: Zachráňme Kremnicu pred kyanidom!

13. Mar 2007, Enviroportal

Bratislava 12. marca (Greenpeace) - Poslanci NR SR majú možnosť už v najbližších dňoch rozhodnúť o používaní nebezpečného kyanidu pri ťažbe zlata, kedze už v utorok sa v Národnej rade Slovenskej republiky začína zasadanie výborov, na ktorých sa bude prerokúvať návrh novelizácie zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva. Ostro sledovaný, tzv. banský zákon, je okrem iných ustanovení sporný aj kvôli paragrafu, ktorý má do budúcnosti upraviť možnosť využívania kyanidovej metódy pri ťažbe zlata. Slovenskí ochranári dlhodobo presadzujú, aby táto riziková forma získavania zlata z horniny bola zakázaná.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania podpory v znevýhodnených oblastiach Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania podpory v znevýhodnených oblastiach

13. Mar 2007, Enviroportal

Bratislava 9. marca (MP SR) - Predložený návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007.

Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde... Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde...

13. Mar 2007, Enviroportal

Bratislava 8. marca (MP SR) - Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je predkladaný ako iniciatívny materiál.

Odporúčame z videotéky

Šou s myšou: recyklovanie plastov DVD

Režisér:

Posledné akcie EIA/SEA

Multifunkčný amfiteáter v prímestskej rekreačnej zóne Pod vlekom
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

„Územný plán obce Liptovský Ján - Zmeny a doplnky č. 7“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie

Rekonštrukcia areálu letného kúpaliska v Stropkove
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Perín - Chym
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie

Využitie tepla zo spalín narážacích pecí
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Enviroportál - životné prostredie online

404 - Stránka nenájdená