Preskočit na obsah

Informačný portál rezortu MŽP SR

Najnovšie články

SAŽP implementuje projekt Systematická identifikácia environmentálnych záťaží Slovenskej republiky SAŽP implementuje projekt Systematická identifikácia environmentálnych záťaží Slovenskej republiky

20. Mar 2007, Enviroportal

Potreba riešenia environmentálnych záťaží a zníženie ich negatívneho vplyvu na zdravie obyvateľstva a ekosystém je stále v centre pozornosti Slovenskej republiky. Aj preto bola Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) Ministerstvom životného prostredia SR (sekciou geológie a prírodných zdrojov) poverená zrealizovať projekt pod názvom Systematická identifikácia environmentálnych záťaží Slovenskej republiky.

Pripomienkové konanie: Správa o stave monitorovania geologických faktorov životného prostredia s poukázaním na hroziace havárie a možnosti predchádzania týmto haváriám Pripomienkové konanie: Správa o stave monitorovania geologických faktorov životného prostredia s poukázaním na hroziace havárie a možnosti predchádzania týmto haváriám

19. Mar 2007, Enviroportal

Správa je spracovaná na základe uznesenia vlády SR č. 907 z 21. augusta 2002 ku koncepcii trvalo udržateľného využívania zdrojov horninového prostredia, v ktorom ukladá ministrovi ŽP v bode B.3. "predkladať na rokovanie vlády informáciu o stave monitorovania geologických faktorov životného prostredia s poukázaním na hroziace havárie a možnosti predchádzania týmto haváriám do 30. apríla 2003 a každoročne k 30. aprílu."

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach výberu žiadostí do agroenvironmentálneho opatrenia Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach výberu žiadostí do agroenvironmentálneho opatrenia

19. Mar 2007, Enviroportal

Predložený návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007.

Cena ministra životného prostredia Slovenskej republiky 2007 Cena ministra životného prostredia Slovenskej republiky 2007

19. Mar 2007, Enviroportal

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia, ktorý pripadá na 5. júna, udelí minister životného prostredia Slovenskej republiky nefinančné čestné ocenenie za mimoriadne výsledky alebo dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie a v rozvoji environmentalistiky - Cenu ministra životného prostredia Slovenskej republiky 2007.

Za matku Zem: Európska rada s rozpačitým výsledkom Za matku Zem: Európska rada s rozpačitým výsledkom

19. Mar 2007, Enviroportal

Bratislava 16. marca (Občianske združenie ZA MATKU ZEM) - Občianske združenie ZA MATKU ZEM vníma rozhodnutie Európskej rady s rozpakmi. Na jednej strane sú celkom pozitívne prijaté záväzné ciele pre zníženie emisií skleníkových plynov o 20 % a podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vo výške 20 % v roku 2020, na druhej strane však pripomíname, že skutočne realizovateľný potenciál OZE je oveľa vyšší než schválených 20 %.

Odporúčame z videotéky

Šou s myšou: recyklovanie plastov DVD

Režisér:

Posledné akcie EIA/SEA

EUROMOTOR IV. Etapa, časť B, Banská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Rimavská Sobota na obdobie 2024 - 2030
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Zariadenie na zhodnocovanie odpadových polymérov na druhotnú surovinu
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer

Rekonštrukcia časti Skladu kyselín
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

VEĽKÉ KOSIHY SKLÁDKA ODPADOV Kazeta 1 a kazeta 2, Kazeta 3, Kazeta 4
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Enviroportál - životné prostredie online

404 - Stránka nenájdená