Preskočit na obsah

Informačný portál rezortu MŽP SR

Najnovšie články

Pripomienkové konanie: Návrh na odsúhlasenie postupu podľa § 45a ods. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby... pre š. p. vodného hospodárstva... Pripomienkové konanie: Návrh na odsúhlasenie postupu podľa § 45a ods. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby... pre š. p. vodného hospodárstva...

21. Mar 2007, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predkladá do pripomienkového konania dokument Návrh na odsúhlasenie postupu podľa § 45a ods. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre štátne podniky vodného hospodárstva v zakladateľskej pôsobnosti rezortu Ministerstva životného prostredia SR.

Mimovládny výbor Naše Tatry nesúhlasí so závermi konferencie o podkôrnom hmyze Mimovládny výbor Naše Tatry nesúhlasí so závermi konferencie o podkôrnom hmyze

21. Mar 2007, Enviroportal

20. marca Podbánske - (Mimovládny výbor Naše Tatry/Changenet) - Mimovládny výbor Naše Tatry kritizuje vylúčenie odborníkov z tvorby záverov konferencie na tému Podkôrny hmyz, jeho vplyv na lesné ekosystémy v chránených územiach a možnosti využitia štrukturálnych fondov EÚ pri ochrane prírody a krajiny. Dvojdňová medzinárodná konferencia sa skončila v utorok v Podbánskom.

8. ročník súťaže Lesoochranársky čin roka čaká na nominácie 8. ročník súťaže Lesoochranársky čin roka čaká na nominácie

21. Mar 2007, Enviroportal

Tulčík 19. marca (Nadácia Zelená nádej) - Nadácia Zelená nádej prijíma do 13. apríla 2007 nominácie do súťaže o Lesoochranársky čin roka 2006. Nominovať môže každý, kto vie o konkrétnej aktivite, ktorá v roku 2006 pomohla priamo zachrániť konkrétny les alebo nepriamo prispela k záchrane lesa na Slovensku, v Čechách, Poľsku alebo Maďarsku.

Greenpeace: Ďalší región zakázal ťažbu zlata kyanidom Greenpeace: Ďalší región zakázal ťažbu zlata kyanidom

21. Mar 2007, Enviroportal

La Rioja/Bratislava 19. marca (Greenpeace) - Jeden z argentínskych regiónov prijal zákaz ťažby zlata kyanidovou metódou. Greenpeace vyzval poslancov Národenej rady Slovenskej republiky, aby obdobný zákaz prijali v rámci novely tzv. banského zákona.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh... Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh...

20. Mar 2007, Enviroportal

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007.

Odporúčame z videotéky

Starosti a radosti Saltonského mora DVD

Režisér:

Posledné akcie EIA/SEA

EUROMOTOR IV. Etapa, časť B, Banská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Rimavská Sobota na obdobie 2024 - 2030
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Zariadenie na zhodnocovanie odpadových polymérov na druhotnú surovinu
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer

Rekonštrukcia časti Skladu kyselín
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

VEĽKÉ KOSIHY SKLÁDKA ODPADOV Kazeta 1 a kazeta 2, Kazeta 3, Kazeta 4
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Enviroportál - životné prostredie online

404 - Stránka nenájdená