Novinky


OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE

Podujatie bolo súčasťou tzv. Bratislavského procesu pre zelené hospodárstvo, ktorý odštartoval počas vlajkového podujatia slovenského predsedníctva EÚ „Prechod na zelené hospodárstvo“. Workshop poskytol výnimočnú príležitosť na diskusiu a výmenu informácií, myšlienok a inovácií smerujúcich k zelenému  hospodárstvu v automobilovom priemysle. Diskusie boli určené lídrom z celého dodávateľsko-odberateľského automobilového reťazca. Záznam z konferencie dostupný na www.t2ge.eu.
 


Projekt vykurovania v Trebišove s využitím obnoviteľných zdrojov sa stal víťazom tohtoročnej celoeurópskej súťaže energetických projektov. Ocenenie Európskej komisie za udržateľnú energiu (EU Sustainable Energy Award 2017) v kategórii Podnikatelia udelili projektu SINBIO spoločnosti Trebišovská energetická, s.r.o.

Viac informácií: www.enviroportal.sk

SLOVENSKÁ REPUBLIKA SMEROM K ZELENÉMU HOSPODÁRSTVU


Vydavateľ:
Slovenská agentúra životného prostredia
Rok vydania: 2016
Publikácia na stiahnutie: verzia SK / EN, pdf, 338 MB


Publikácia má ambíciu vytvoriť prehľad o súčasnej situácii ako aj perspektívach SR  na jej ceste budovania hospodárstva s prívlastkom „zelené“. Obsahuje všeobecné informácie o zelených iniciatívach na medzinárodnej úrovni, popis súčasného stavu v SR a indikátorové vyhodnotenie tohto stavu. Formou príkladov dobrej praxe publikácia poukazuje na aktivity, podporujúce prechod na zelený rast a ich výsledky, realizované rôznymi skupinami, podieľajúcimi sa na rozvoji spoločnosti.


AGROPROGRESS 2017
21. novembra, Hotel HOLIDAY INN, Bratislava

Konferencia prináša názory najzasvätenejších slovenských a zahraničných odborníkov na možnosti a dopady vývoja trhu pôdohospodárstva a výroby potravín v kontexte vývoja na spoločnom trhu EÚ, susedných krajín ako aj pod vplyvom pôsobenia rizík a nových technológií.

Viac informácií...Slovensko chce byť v strednej Európe lídrom v prechode na zelené hospodárstvo a nevyhnutná  je aj spolupráca s podnikateľskou sférou. Ministerstvo životného prostredia  SR  preto so Slovenskou agentúrou životného prostredia  zorganizovalo Národný workshop Prechod k zelenému hospodárstvu:  Výzvy a príležitosti z pohľadu podnikateľskej sféry, ktorý sa 26. januára 2016  konal v priestoroch hotela Chopin v Bratislave.

Viac informácií: www.enviromagazin.sk


Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05).


Viac informácií...

OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO V AUTOPRIEMYSLE: BEZ DOTÁCIÍ BY TO NEŠLO

Slovenská firma recykluje textil z vyradených automobilov. V rozširovaní a modernizácii výroby jej pomohli eurofondy. Jeden automobil obsahuje veľa textilu. Veľká časť z neho putuje na skládky či do spaľovní. Spoločnosť PR Krajné, s.r.o., ich recykluje. Vyrába produkt s názvom Stered, ktorý dokáže zadržiavať vodu a izolovať hluk.
Zdroj: www.euractiv.sk
Viac informácií: www.stered.sk

SEIA: Prezentácia zo seminára k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti v podnikoch

Seminár bol určený pre záujemcov o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ poskytovaných v rámci výzvy s označením OPKZP-PO4-SC421-2017-30.Výzva sa zameriava na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch. Počas seminára odzneli rady k vyplneniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok a dokladovaniu jednotlivých príloh, aj odporúčania, na čo by sa nemalo pri predkladaní jednotlivých projektov zabúdať.

AKTUÁLNE VÝZVY

Operačný program Výskum a inovácie


 

NÍZKOUHLÍKOVÉ HOSPODÁRSTVO ODOLNÉ VOČI ZMENÁM KLÍMY

Európska komisia zverejnila Pracovné programy rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 na roky 2018 – 2020 pre všetky oblasti. Novinkou sú štyri vzájomne sa posilňujúce oblasti záujmu: Budovanie nízkouhlíkového hospodárstva odolného voči zmene klímy; Spájanie hospodárskych a environmentálnych prínosov - Obehové hospodárstvo; Digitalizácia a transformácia európskeho priemyslu a služieb a Zvyšovanie účinnosti Bezpečnostnej únie. Spolu s týmito oblasťami sú spojené rozpočtové prostriedky vo výške viac ako 7 miliárd EUR (2018 - 2020).
Viac informícií: http://h2020.cvtisr.sk