Kontakt


Slovenská agentúra životného prostredia
Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
E-mail: tatiana.gustafikova@sazp.sk
www.sazp.sk