PR KRAJNÉ, S.R.O

Adresa

Krajné č. 874
916 16

WWW

http://www.stered.sk/

Kontaktná osoba


tel: +421 32 74 80 400
email: info@stered.sk

Zobraziť profil

Medzikoľajový absorbér hluku s funkciou retencie vody

Opis riešenia

Partner Brens Europe, a. s., Plzeň, www.brens.cz
Partner Brens Europe, a. s., Plzeň využil vlastnosti materiálu STERED nové produkty BRENS® pre environmentálnu zodpovednosť za stavbu dráhy v priemyslových aglomeráciách a veľkých sídelných celkoch a ich vplyv na kvalitu životného prostredia. Svetovou novinkou je medzikoľajový absorbér hluku. V kombinácii so zhodnoteným recyklátom zo starých pneumatík dnes slúži na znižovanie hlučnosti a prašnosti z električkovej dopravy. Technické riešenie úpravy koľajového zvršku si zároveň poradí so zadržaním zrážkovej vody, resp. s vyparovaním dodanej šedej vody. Teleso električkovej trate sa tak stáva aktívnym prvkom pre zmierňovanie nepriaznivých dopadov zmien klímy, znižuje prehrievanie našich miest. Predstavená bola nízka protihluková clona s vegetačným porastom pre zelenú tichú trať BRENS® pre mestské a prímestské železnice a električky, ktorá okrem základnej funkcie znižovania záťaže hluku zároveň prispieva k zvýšeniu bezpečnosti koľajovej dopravy.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Ostrava - Frýdlandské mosty 2017 Košice - MET 2017 - 2018

Ekonomický prínos

Náklady na prevádzku ,,zelenej trate" s medzikoľajovým absorbérom hluku s funkciou retencie vody v rámci životného cyklu (LCC) vykazuje úsporu najmä v údržbových a prevádzkových nákladoch. V porovnaní s doteraz používaným spôsobom zatrávnenia (hlinený substrát) nový, pokrokový sytém vykazuje menej ako 1/3 nákladov v rámci LCC 20 rokov.

Environmentálny prínos

Teleso električkovej trate sa tak aplikovaním medzikoľajového absorbéra hluku s funkciou retencie vody stáva aktívnym prvkom pre zmierňovanie nepriaznivých dopadov zmien klímy, znižuje prehrievanie našich miest.

Prílohy:

Medzikoľajový absorbér hluku s funkciou retencie vody
Medzikoľajový absorbér hluku s funkciou retencie vody