Pôsobnosť orgánov štátnej správy

Súhlasy

Podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas na:
a) prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov,
b) zneškodňovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena a) a zhodnocovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena c), okrem zneškodňovania alebo zhodnocovania odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov a zhodnocovania odpadov vo vodných stavbách, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov,
c) prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov, vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov, zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 10 ton, a zariadenia na zmenšovanie objemu komunálnych odpadov, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 50 ton,
d) prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa písmen a) a c), vrátane zberného dvora,
e) vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, zariadenia na zhodnocovanie odpadov a mobilného zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov,
f) nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, ak nie je súčasťou súhlasu podľa iných ustanovení tohto odseku, a to v prípade, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona  alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov,
g) zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov
h) zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným  zariadením; v tomto prípade sa ustanovenia písmen a) až c) nepoužijú,
i) zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné,
j) uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie,
k) dekontamináciu,
l) zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo  zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly, ak nie je súčasťou súhlasu podľa písmen a), b) alebo f),
m) zneškodňovanie odpadov z výroby oxidu titaničitého,
n) odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti,
o) to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad,
p) vykonávanie prípravy na opätovné použitie; v tomto prípade sa ustanovenia písmen a) a c) nepoužijú,
q) prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia ortuti; v tomto prípade sa ustanovenie písmena a)  nepoužije,
r) uzavretie úložiska dočasného uskladnenia ortuti alebo jeho časti a jeho následné monitorovanie,
s) využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu,
t) zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred jeho zneškodnením alebo dlhšie ako tri roky pred jeho zhodnotením.

Vyjadrenia

Podľa § 99 ods. 1 zákona o odpadoch  orgány štátnej správy odpadového hospodárstva dávajú vyjadrenie k:

 • zriadeniu spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, alebo k ich zmenám ako podklad na udelenie súhlasu podľa osobitného predpisu,
 • výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva (vyjadrenia, ktoré sú výsledkom konaní uvedených v tomto bode sa v prípadoch konania podľa osobitného predpisu považujú za záväzné stanovisko), a to:
  • k dokumentácii v územnom konaní,
  • k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní, ak sa neuskutočnilo územné konanie,
  • k navrhovanému spôsobu nakladania s odpadom v konaní o odstránení stavby,
  • k dokumentácii v konaní o povolení terénnych úprav, ak sa pri ich uskutočňovaní predpokladá použitie stavebného odpadu a odpadu z demolácie podľa § 77 ods. 1,
  • k dokumentácii v kolaudačnom konaní,
 • pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadmi,
 • prepusteniu odpadov, ktoré vznikli pri spracovaní dovezeného materiálu v colnom režime aktívneho zušľachťovacieho styku, do colného režimu voľný obeh v Slovenskej republike,
 • dokumentácii alebo plánu likvidácie banských diel a lomov a k plánu likvidácie starých banských diel predkladaných v konaní o povolení banskej činnosti, ak sa pri likvidácii banských diel alebo starých banských diel plánuje použitie odpadu,
 • územnoplánovacej dokumentácii pri jej prerokovaní.

 Podľa paragrafu § 109 zákona o odpadoch  obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva:

 • prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve a ukladá pokuty za priestupky,
 • poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce.

Viac informácií: Obec a komunálny odpad