Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2012  
VydavateľMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava; Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 97 590 Banská Bystrica
EditorRNDr. Jozef KLINDA, Ing. Zuzana LIESKOVSKÁ a kolektív
SpoluprácaSekcie a samostatné odbory MŽP SR, Centrá SAŽP, ŠÚ SR, MPaRV SR, MDVaRR SR, ÚJD SR, MK SR, MH SR, MV SR, MZ SR, PÚ SR a ostatné inštitúcie uvedené ako zdroje informácií
Jazykslovenský
Úroveňnárodná
VydanieI.
Náklad300
Rozsah204 strán
ISBN978-80-88833-63-5
Rok vydania2013
Náhľad


Správa na stiahnutie:
Správa komplet  
Kapitoly na stiahnutie:
Predslov  
Zložky ŽP a ich ochrana  
    Ovzdušie  
    Voda  
    Horniny  
    Pôda  
    Rastlinstvo,živočíšstvo a chránené časti prírody  
Mestské a vidiecke ŽP  
Environmentálna regionalizácia  
Príčiny a dôsledky stavu ŽP  
    Vplyvy hospodárskych odvetví na ŽP  
    Odpady  
    Zmena klímy  
    Zdravie obyvateľstva  
Rizikové faktory v ŽP  
    Fyzikálne rizikové faktory  
    Chemické rizikové faktory  
    Environmentálne záťaže  
    Havárie a živelné pohromy  
    Genetické technológie a GMO  
Starostlivosť o ŽP  
Medzinárodná spolupráca  
Epilóg  
Obsah a použité skratky  

Vrátiť sa na zoznam správ