X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia

Regionálne správy o stave ŽP SR

V roku 2003 SAŽP vypracovala v rámci plnenia plánu hlavných úloh tzv. Krajské správy o stave životného prostredia. Úlohou týchto správ bolo preklenúť "vákuum", ktoré existovalo v tomto období medzi informáciami o stave životného prostredia v SR na národnej úrovni na strane jednej a identickými informáciami na miestnej, resp. regionálnej úrovni.

Nakoľko aktuálne právne normy v oblasti životného prostredia nestanovujú záväznú povinnosť vypracovávať správy tohto typu, ich aktualizácia bude závisieť od požiadaviek regionálnych samospráv na realizovanie tejto úlohy, resp. od finančných zdrojov disponibilných v rámci PHÚ MŽP SR a jeho odborných organizácií.