X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia

Informačné brožúry o ŽP

 English
Jednou z možností zvyšovania environmentálneho povedomia obyvateľstva SR, ako aj porovnania, zhodnotenia trendov v životnom prostredí je publikovanie informačných brožúr o stave a vývoji životného prostredia. Na rozdiel od správ o stave životného prostredia v SR, informačné brožúry poskytujú koncentrované informácie o životnom prostredí prostredníctvom hodnotenia vybraných environmentálnych indikátorov za jednotlivé zložky ŽP, kumulatívne (globálne) environmentálne problémy, za vybrané sektory ekonomických činností a príslušné nástroje starostlivosti o ŽP. V informačných brožúrach nájdete aj ďalšie zaujímavé informácie - napr. o vývoji hlavných demografických a zdravotných ukazovateľov v SR relevantných z pohľadu hodnotenia tlakov, príp. dopadov na životné prostredie a zdravotný stav obyvateľstva.
Periodicita, resp. aktualizácia informačných brožúr o životnom prostredí je nepravidelná a sú publikované prevažne v elektronickej forme.