X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia

Environmentálne indikátorové správy

Na rozdiel od národných správ o stave životného prostredia SR, ktoré sú zamerané na detailné hodnotenie životného prostredia v danom roku, indikátorová správa má iný prioritný cieľ. Je ním poznanie príčinno-následných (kauzálnych) vzťahov medzi činnosťou človeka a stavom životného prostredia a to pomocou D-P-S-I-R reťazca, pričom v rámci jednotlivých článkov tohto reťazca sa nachádzajú indikátory charakterizujúce:
  • hnacie sily ("driving forces" - D), t.j. spúštacie mechanizmy procesov v spoločnosti, ktoré vyvolávajú
  • tlak ("pressure" - P) na životné prostredie, ktorý je bezprostrednou príčinou zmien v
  • stave životného prostredia ("state" - S). Zhoršovanie stavu životného prostredia má zvyčajne za následok negatívny
  • dopad ("impact" - I) na zdravie človeka, biodiverzitu, funkcie ekosystémov a i., čo logicky vedie k formulovaniu opatrení a nástrojov v spoločnosti zameraných na eliminovanie, resp. nápravu škôd v životnom prostredí v poslednom článku tohto kauzálneho reťazca - ktorým je
  • odozva ("response" - R).
 

Výberom vhodných indikátorov umiestnených do jednotlivých oblastí vyššie spomínaného reťazca môžeme spoznávať a identifikovať stav jednotlivých zložiek ŽP (ovzdušie, voda, pôda, horniny, biota) a faktorov ŽP (odpady, zdravie) a na základe pozorovaných trendov, predovšetkým u ukazovateľov tlaku, môžeme aj prejudikovať perspektívy ich ďalšieho vývoja a dopadov na životné prostredie.
Tento druh správy bol vypracovaný na základe metodologických postupov vypracovaných OECD a Európskej environmentálnej agentúry (EEA), ktorých je SR v súčasnosti plnoprávnym členom. Vďaka ich interaktivite sú určené prevažne pre elektronické médiá.

Vaše pripomienky, postrehy a prípadné návrhy na vylepšenie tohto produktu vyplnením dotazníka (v pravom okne) s radosťou privítame, vyhodnotíme a premietneme do nových aktualizovaných verzií indikátorových správ.