Stávajú sa sektory hospodárstva Slovenskej republiky zelenšími?

   
Publisher Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava; Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 97 590 Banská Bystrica
Editor Ing. Slávka Štroffeková, Ing. Zuzana Lieskovská, Slovenská agentúra životného prostredia
Cooperation Publikácia zostavená s použitím údajov a informácií poskytnutých inštitúciami uvedenými ako zdroje.
Language sk
Level národná
Edition I.
Quantity 500 ks
Pages 256 s.
ISBN 978-80-89503-70-4
Year 2017


Autorský kolektív:
Ing. Juraj Vall, Ing. Slávka Štroffeková, Ing. Ľubica Koreňová, Ing. Beáta Kročková, Mgr. Peter Kapusta, RNDr. Radoslav Považan, PhD., Ing. Pavol Weiss, PhD.

Publikácia Stávajú sa sektory hospodárstva Slovenskej republiky zelenšími? hodnotí vývoj vo vybraných sektoroch hospodárstva, ktoré možno považovať vzhľadom na ich charakter  za najvýznamnejšie z hľadiska ich vplyvu na životné prostredie a využívanie zdrojov. Jedná sa o nasledovné sektory:
 

Cieľom hodnotenia je poukázať, aký je posun vo vývoji v uvedených sektoroch vzťahujúci sa k znižovaniu negatívneho ovplyvňovania životného prostredia a efektívnejšieho využívania zdrojov, kde sú dosiahnuté trendy pozitívne a kde má Slovensko v súčasnosti „slabé miesta“ na ceste premeny na nízkouhlíkové, zelené a konkurencieschopné hospodárstvo.


 
Report to download:
Full version:
Chapters:
Lesné hospodárstvo
Doprava
Energetika
Priemyselná výroba
Poľnohospodárstvo
Cestovný ruch