| Print

Zmeny a doplnky č. 7 územného plánu obce Bobrovec

 • result.act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom Zmien a doplnkov č.7 ÚPN-O Bobrovec je zmena trasovania a napojenia miestnej komunikácie v zastavanom území obce Bobrovec. Parametre navrhovanej miestnej komunikácie zostávajú nezmenené. Navrhovaná zmena sa nachádza priamo v zastavanom území obce Bobrovec. Komunikácia bola navrhovaná už v pôvodnom územnom pláne obce, v súčasnosti sa jedná len o jej posun v celej dĺžke trasy východným smerom. Riešením sa nemenia širšie vzťahy obce, ani jej systém osídlenia.
 • Dotknutá obec: Liptovský Trnovec, Bobrovec, Pavlova Ves, Zuberec, Bobrovček, Trstené, Liptovský Mikuláš, Jalovec (okresy: Liptovský Mikuláš, Tvrdošín)
 • Príslušný orgán: OkÚ Liptovský Mikuláš
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • Obstarávateľ: Obec Bobrovec
 • IČO Obstarávateľa: 00510327
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  15.05.2018
  Oznámenie
  15.05.2018
  Text strategického dokumentu
  15.05.2018
  15.05.2018
  15.05.2018
  15.05.2018
  15.05.2018
  15.05.2018
  15.05.2018
  15.05.2018