| Print

Zariadenie na zber odpadov Trnava - Bulharská

 • result.act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpecnými odpadmi
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: V zariadení, ktoré slúži na zber a zhodnocovanie odpadov, navrhovateľ požaduje rozšíriť zoznam zbieraných ostatných odpadov a nebezpečných odpadov z dôvodu zabezpečenia komplexných služieb pre pôvodcov odpadov a zvýšiť kapacitu zariadenia na zber nebezpečných odpadov. Zmena sa bude týkať zberu a výkupu ostatných odpadov uvedených v tab. č. 4 oznámenia o zmene a zberu a výkupu nebezpečných odpadov uvedených v tab. č. 5 oznámenia o zmene. Nebezpečné odpady, ktoré sú predmetom zmeny navrhovanej činnosti sa nebudú v zariadení na zber odpadov Trnava – Bulharská zhodnocovať. Ostatné činnosti nie sú touto zmenou dotknuté.
 • Dotknutá obec: Trnava (okres: Trnava)
 • Príslušný orgán: OkÚ Trnava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Kollárova 8, 91702 Trnava
 • Navrhovateľ: Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina
 • IČO Navrhovateľa: 50634518
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Trnava odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  08.06.2018