| Print

Zariadenie na zber odpadov, Levice

 • result.act: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpecnými odpadmi
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom je rozšírenie zoznamu vykupovaných a zbieraných odpadov do existujúceho zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov. Predmetom rozšírenia sú: odpady zo železných a neželezných kovov (ktoré ešte nemá povolené), použité katalyzátory, batérie a akumulátory a elektroodpad. Kapacita zberu ostatných odpadov (tab.č.3) je 10000t ročne, max. navrhovaná kapacita elektroodpadov je 300 t ročne a batérií a akumulátorov je 1000 t ročne.
 • Dotknutá obec: Levice (okres: Levice)
 • Príslušný orgán: OkÚ Levice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Dopravná 14, 93403 Levice
 • Navrhovateľ: METAL HOLDING s.r.o., Čapajevova 4933/45, 080 01 Prešov
 • IČO Navrhovateľa: 47844370
 • Povoľujúci orgán: Mesto Levice, OkU Levice, OSZP - OH
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  15.05.2018
  Spracovateľ zámeru OPŽPSK, s.r.o. Oravský Podzámok, Ing. D. Ďurišová
  Text zámeru
  15.05.2018
  15.05.2018
  15.05.2018
  15.05.2018
  15.05.2018
  15.05.2018