| Print

Územný plán obce Špačince – Zmeny a doplnky 14/2017

 • result.act: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Návrhom v ZMENE 14/2017-a dochádza k vytvoreniu nového areálu funkčných plôch so zmiešanou funkciou – nepoľnohospodárska výroba a služby s označením C2-3/B2-9 Polyfunkčný areál JUH (p.č. 2678) v dotyku s k.ú. Dolná Krupá. Menšia časť celého areálu bude zasahovať aj do k.ú. obce Dolná Krupá (p.č. 4813/2) čo si vyžaduje aj ZMENU ÚPN obce Dolná Krupá. V tomto polyfunkčnom areáli budú kumulované nezávadné podnikateľské výrobné činnosti a výrobné prevádzky, resp. remeselné činnosti bez negatívnych vplyvov na životné prostredie, ktoré budú poskytovať služby pre širšie okolie (napr. ľahká výroba, logistika, stavebné práce a pod.). Na území bude dodržaná ekologická nezávadnosť výrobných aktivít a zabezpečená izolačná ochranná zeleň. K výrobným objektom (vrátane príslušných skladových plôch) a objektom služieb budú patriť aj plochy technickej vybavenosti a príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie, odstavné plochy pre jednotlivé prevádzky, ich zamestnancov a návštevníkov. Tieto plochy budú od okolitej poľnohospodárskej pôdy odizolované izolačnou (krajinnou) zeleňou. V samotnom areáli sa budú môcť umiestňovať aj zariadenia príslušnej administratívy, ubytovacie, sociálne, kultúrne, zdravotnícke a športové zariadenia pre zamestnancov a návštevníkov a realizovať priestory s upravenou plošnou a líniovou zeleňou. V celom areáli výroby a služieb bude zákaz umiestňovať objekty trvalého bývania (bytové a rodinné domy) a takej výroby, skladov a prevádzok, ktoré by mali negatívne dopady na životné prostredie. Zmena 14/2017-b rieši navrhovaný cyklochodník 1. etapy Trnavskej náučnej cyklotrasy (TNC), ktorý prechádza katastrálnym územím obce Špačince (vydané stavebné povolenie). Hranica riešeného územia nie je stanovená. Zároveň je v tejto ZMENE v dotyku s cyklochodníkom navrhovaná aj verejná zeleň a odstavné parkovisko pre vozidlá rekreačných cyklistov a korčuliarov. V ZMENE 14/2017-b sú navrhované aj plochy verejnej zelene, kde je navrhovaná verejná zeleň s označením E3-9 Cyklotrasa. Táto lokalita verejnej zelene (cca 1500 m2) vyplynula z podrobnejšieho riešenia lokality A1-16 Pažiť (vypracovaná UŠ a následne projektová dokumentácia) a navrhovaného cyklochodníka 1. etapy TNC (taktiež vypracovaná PD a vydané stavebné povolenie). Pre zabezpečenie odstavenia vozidiel rekreačných cyklistov alebo korčuliarov bude pri jeho začiatku v rámci tejto verejnej zelene vybudovaná spevnená plocha z vegetačnej dlažby. Plochy verejnej zelene a časť cyklochodníka sú navrhované na časti pôvodných plôch lokality A1-16 Pažiť, ktoré boli v ÚPN obce (po ZMENE 03/2006) určené na bývanie v rodinných domoch. Aj tu dochádza k čiastočnej zmene funkčného využitia z jestvujúcich plôch bývania v RD na plochy verejnej zelene a časť trasy navrhovaného cyklochodníka.
 • Dotknutá obec: Špačince (okres: Trnava)
 • Príslušný orgán:
 • Obstarávateľ: Obec Špačince - Obecný úrad, Hlavná 16, 919 51 Špačince
 • IČO Obstarávateľa: 313033
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  05.12.2017
  Oznámenie
  05.12.2017
  05.12.2017
  05.12.2017
  05.12.2017
  05.12.2017
  05.12.2017
  05.12.2017
  05.12.2017
  05.12.2017
  05.12.2017
  05.12.2017
  05.12.2017
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  11.01.2018