| Print

Územný plán obce Križovany nad Dudváhom – Zmeny a doplnky 4/2018

 • result.act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena 4a/2018 - Lokalita B7 Za materskou školou - riešená plocha zmeny je situovaná v zastavanom území obce, na juhovýchodnom okraji centrálnej zóny, za areálom materskej školy. Je situovaná pri jestvujúcom objekte bytového domu na obecných, v súčasnosti nevyužívaných parcelách, popri jestvujúcej miestnej komunikácii. (parcela reg.“C“ č.2106/1 – 0,1136 ha zast pl. a nádvoria). Navrhovanou zmenou sa nevytvára nová lokalita, iba sa plocha určená pre výstavbu bytových domov plošne rozširuje. Zmena 4b/2018 - Lokalita B5 Zemianske II. – riešená plocha zmeny je situovaná mimo zastatavané územie obce, priamo nadväzujúca na jej juhozápadný okraj. Pôvodná lokalita B5 bola riešená v ÚPN-O v zastavanom území obce, v koncových polohách jestvujúcich záhrad rodinných domov. Riešené územie zmeny bolo špecifikované v pôvodnom ÚPN-O ako výhľad a je situované medzi zastavaným územím obce a cestným telesom cesty R1. Pôvodná plocha lokality 5,2107 ha sa zväčší návrhom o 5,2862 ha na parcelách reg. „E“ -č.2291/1 4,3593 ha orná pôda mimo zast. územie č.2289/1 2,1160 ha orná pôda mimo zast. územie (-2,0663 ha) č.2289/175 0,8772 ha orná pôda mimo zast. územie Navrhovanou zmenou sa nevytvára nová lokalita, iba sa pôvodná plocha lokality B5, určená pre výstavbu rodinných domov plošne rozširuje. Zmena 4c/2018 - koridor nového vedenia 400 kV z NJZ JB - vzhľadom na spracovanú koncepciu Nového jadrového zdroja Jaslovské Bohunice, ktorá si vyžaduje záber plôch v priľahlých katastroch susedných obcí, je nutné uvažovať s koridorom nového vedenia 400 kV v katastri obce Križovany nad Dudváhom. Výstavbe bude predchádzať demontáž troch jednoduchých vedení 220 kV. Výstavba nového vedenia 400kV, ktoré bude slúžiť na posilnenie prepojenia elektrickej stanice Križovany a novej elektrickej stanice Jaslovské Bohunice.
 • Dotknutá obec: Križovany nad Dudváhom (okres: Trnava)
 • Príslušný orgán: OkÚ Trnava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Kollárova 8, 91702 Trnava
 • Obstarávateľ: Obec Križovany nad Dudváhom-Obecný úrad, 919 24 Križovany nad Dudváhom 1
 • IČO Obstarávateľa: 00682187
 • Schvaľujúci orgán: obecné zastupiteľstvo
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  16.05.2018
  Oznámenie
  16.05.2018
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  26.06.2018
  Text strategického dokumentu
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018