| Print

Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďalšie využitie

 • result.act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej činnosti je výstavba zariadenia na mechanickú úpravu zmesového komunálneho odpadu. Stavebný objekt vrátane technológie bude predstavovať prevádzku na drvenie a triedenie komunálneho a odpadu za účelom redukcie množstva odpadu ukladaného na skládku, zhodnotenia vyseparovaných zložiek a získania druhotnej suroviny – tuhého alternatívneho paliva (TAP).
 • Dotknutá obec: Partizánske (okres: Partizánske)
 • Príslušný orgán: OkÚ Partizánske
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. SNP 151/6, 95801 Partizánske
 • Navrhovateľ: Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o., Nemocničná 979/1, 958 30 Partizánske
 • IČO Navrhovateľa: 36311693
 • Povoľujúci orgán: Mesto Partizánske, stavebný úrad, Okresný úrad Partizánske, OSZP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  14.05.2018
  Text oznámenia o zmene
  14.05.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  11.06.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  10.07.2018

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien