| Print

Preseľany - Koniarovce, nápustný a výpustný objekt retenčného priestoru

 • result.act: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.7 Objekty protipovodnovej ochrany
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom úprav existujúcej hrádze je odviesť časť povodňových prietokov na rieke Nitra do retenčného bočného priestoru za existujúcou ľavostrannou ochrannou hrádzou rieky Nitra. Bočný retenčný priestor na ľavej strane toku medzi obcami Koniarovce a Preseľany bude slúžiť na transformáciu povodňovej vlny. Plnenie retenčného priestoru bude nápustným objektom (prepadom) cez ĽOH a prázdnenie bude zabezpečovať výpustný objekt v hrádzi . Nápustný objekt v hornej časti hrádze je umiestnený rkm 79,075-78,930 a výpustný objekt na konci hrádze v rkm 77,410, ktorým sa povodňové prietoky prevedú späť do toku Nitry.
 • Dotknutá obec: Hrušovany, Koniarovce (okres: Topoľčany)
 • Príslušný orgán: OkÚ Topoľčany
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ.Štúra 1738, 95540 Topoľčany
 • Navrhovateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany
 • IČO Navrhovateľa: 3602204702
 • Povoľujúci orgán: okresný úrad Topoľčany, OSZP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  05.04.2018
  04.05.2018
  16.05.2018
  Spracovateľ zámeru Hycoprojekt a.s.
  Text zámeru
  05.04.2018
  05.04.2018
  05.04.2018
  05.04.2018
  05.04.2018
  05.04.2018
  05.04.2018
  05.04.2018
  05.04.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  16.05.2018