X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia
| Print

Plán likvidácie lomu v juhovýchodnej časti dobývacieho priestoru Dechtice – navýšenie objemu

 • result.act: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 1.11 Lomy a povrchová tažba a úprava kamena, tažba štrkopiesku a piesku 9.12 Zneškodnovanie odpadov (nezahrnuté v položkách 1 až 5 a 7)

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena navrhovanej činnosti spočíva v tom, že do vydobytého priestoru, ktorý má charakter jamy, sa plánuje trvalo uložiť do 250 tis. m3 povoleného inertného odpadu, kým podľa pôvodne posúdeného Zámeru malo ísť o 130 tis. m3. Z dlhodobého pohľadu teraz plánované navýšenie kapacity likvidácie časti lomu v DP Dechtice v rozsahu podľa PLL sa týka plochy lomu, situovanej na častiach pozemkov pare. KN-C č. 3162/1, 3163/1 a 3160/3 v južnej časti DP Dechtice, v ktorej už došlo v uplynulých rokoch k vydobytiu dobývateľných zásob nerastu.
 • Dotknutá obec: Dechtice (okres: Trnava)
 • Príslušný orgán: OkÚ Trnava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Kollárova 8, 91702 Trnava
 • Navrhovateľ: JIVA-TRADE s.r.o., Štefana Moyzesa 2700/22, 926 01 Sereď
 • IČO Navrhovateľa: 36257681
 • Povoľujúci orgán: Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierova 19, 821 05 Bratislava
  Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárová 8, 917 02 Trnava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  10.11.2017
  10.11.2017