| Print

Modernizácia cestného spojenia medzi Prešovským samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny (II/558 Stakčín - Ulič)

 • result.act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.2 Cesty I. a II. triedy a prestavba alebo rozšírenie jestvujúcej cesty I. a II. triedy spojené so zmenou kategórie vrátane
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: V posudzovanom území sa jedná o modernizáciu už existujúcej cesty II/558, ktorá je zaradená do cestnej siete, ako cesta II. triedy v dopravnom koridore pre dopravné spojenie medzi obcami Uličskej doliny a okresným mestom Snina v Prešovskom samosprávnom kraji.
 • Dotknutá obec: Ulič, Príslop, Okres Snina, Stakčín, Kolbasov, Topoľa (okres: Snina)
 • Príslušný orgán: OkÚ Snina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Partizánska1057, P.O.Box 17, 06901 Snina
 • Navrhovateľ: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov
 • IČO Navrhovateľa: 37936859
 • Povoľujúci orgán: OÚ Humenné, odbor dopravy a PK
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  13.11.2017
  Text oznámenia o zmene
  13.11.2017
  13.11.2017
  13.11.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  18.12.2017
  Právoplatné rozhodnutie
  22.01.2018