| Print

IBV Nemčice

 • result.act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej činnosti je vytvorenie novej zóny pre individuálnu bytovú výstavbu na území v katastri obce Nemčice.
 • Dotknutá obec: Nemčice (okres: Topoľčany)
 • Príslušný orgán: OkÚ Topoľčany
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ.Štúra 1738, 95540 Topoľčany
 • Navrhovateľ: Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
 • IČO Navrhovateľa: 34075429
 • Povoľujúci orgán: OÚ Topoľčany, OSZP, Mesto Topoľčany- stavebný úrad
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  11.07.2018
  Spracovateľ zámeru EKODENT s.r.o., Jahodová 2175/7, 95501 Topoľčany
  Text zámeru
  10.07.2018
  10.07.2018
  10.07.2018