Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Oponice

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmeny a doplnky č.1 ÚPN obce Oponice majú za cieľ riešiť organizačné zmeny funkčného využitia v troch lokalitách a prehodnotiť regulačné zásady a opatrenia v príslušnej časti ÚPN a návrh záväznej časti ÚPN a súčasne zapracovať do návrhu zmien a doplnkov doteraz predložené požiadavky na úpravu funkčného využitia plôch v území.
 • Dotknutá obec: Oponice (okres: Topoľčany)
 • Príslušný orgán: OkÚ Topoľčany
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ.Štúra 1738, 95540 Topoľčany
 • Obstarávateľ: Obec Oponice
 • IČO Obstarávateľa: 00310875
 • Schvaľujúci orgán: Obecné zastupiteľstvo obce Oponice
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  05.12.2017
  Oznámenie
  05.12.2017
  05.12.2017
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  10.01.2018