Zmeny a doplnky 06/2017 Územného plánu obce Bučany

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovaná riešená lokalita s označením A1-15 Od Brestovian (3 pozemky pre RD) sa nachádza v dotyku so zastavaným územím obce na plochách vedených podľa KN ako záhrada (časť parc. č. 649/1). Zároveň dochádza k plošnému rozšíreniu do hĺbky pozemku (menšia časť parc. č. 649/1) jestvujúcich funkčných plôch bývania v RD na parc. č. 648/1, ktoré sú v dotyku s navrhovanou lokalitou a k plošnému zmenšeniu v prednej časti. Parcela č. 648/5 sa vyčleňuje na verejnú zeleň. Pozemky pre rodinné domy sú navrhované pozdĺž jestvujúcej cesty III/0628 v zastavanom území. Dopravné napojenie tejto lokality je teda z jestvujúcej komunikácie, napojenie na technickú infraštruktúru (vodovod, kanalizácia, plyn, elektro) je podľa platného ÚPN (predĺžením jestvujúcich vedení). Zmeny a doplnky 06/2017 územného plánu obce Bučany riešia možnosť vytvorenia nových plôch pre bytovú výstavbu v počte 3 pozemky pre rodinné domy (3 b.j.). V návrhu sa uvažuje s priemerným koeficientom obývanosti bytov 3,6 obyv./1 byt, čo predstavuje prírastok cca 11 obyvateľov.
 • Dotknutá obec: Bučany (okres: Trnava)
 • Príslušný orgán: OkÚ Trnava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Kollárova 8, 91702 Trnava
 • Obstarávateľ: Obec Bučany - Obecný úrad, 919 28 Bučany 269
 • IČO Obstarávateľa: 312321
 • Schvaľujúci orgán: obecné zastupiteľstvo
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  19.09.2017
  Oznámenie
  19.09.2017
  19.09.2017
  19.09.2017
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  31.10.2017