Zmena palivovej základne - BUKOCEL a.s., Hencovce

  • Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.5 Zariadenia na zneškodňovanie ostatných odpadov spaľovaním alebo zariadenia na úpravu, spracovanie a zhodnocovanie ostatných odpadov 9.6 Zariadenia na zneškodňovanie nebezpečných odpadov spaľovaním, alebo zariadenia na úpravu, spracovanie a zhodnocovanie nebezpečných odpadov 9.7 Stavby, objekty a zariadenia na nakladanie s nebezpečným odpadom, ak nie sú uvedené v položkách č. 2, 3 a 6
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie