Zmena palivovej základne - BUKOCEL a.s., Hencovce

 • Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.5 Zariadenia na zneškodňovanie ostatných odpadov spaľovaním alebo zariadenia na úpravu, spracovanie a zhodnocovanie ostatných odpadov 9.6 Zariadenia na zneškodňovanie nebezpečných odpadov spaľovaním, alebo zariadenia na úpravu, spracovanie a zhodnocovanie nebezpečných odpadov 9.7 Stavby, objekty a zariadenia na nakladanie s nebezpečným odpadom, ak nie sú uvedené v položkách č. 2, 3 a 6
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Energetické zhodnocovanie ostatných a nebezpečných odpadov v prevádzke BUKOCEL a.s. na k.ú. Hencovce, Kučín a Nižný Hrabovec.
 • Dotknutá obec: Hencovce, Nižný Hrabovec, Kučín (okres: Vranov nad Topľou)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Bukocel a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
 • IČO Navrhovateľa: 36445461
 • Povoľujúci orgán: Hencovce, Kučín, Nižný Hrabovec, SIŽP Košice
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  08.07.2009
  Spracovateľ zámeru Bukocel a.s.,
  Text zámeru
  08.07.2009
  08.07.2009
  08.07.2009
  08.07.2009
  08.07.2009
  08.07.2009

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  12.10.2009