Zmena 09/2017 Územného plánu obce Cífer

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: ZMENA 09/2017 územného plánu obce Cífer rieši územie v ôsmich lokalitách (ZMENA 09/2017-a, b, c, d, e, f, g, h), ktoré predstavujú územia na vytvorenie nových funkčných plôch a na zmenu jestvujúcich funkčných plôch určených v pôvodnom ÚPN obce, resp. v jeho následných zmenách (vrátane dopravného a technického vybavenia). V týchto lokalitách sa uvažuje: 1) s vytvorením nových funkčných plôch bývania v rodinných domoch v miestnej časti Cífer v dvoch lokalitách, z toho v jednom prípade ide o vytvorenie novej samostatnej lokality v návrhovej etape (ZMENA 09/2017-a) a v druhom prípade ide iba o doplnenie jestvujúcej lokality OV o funkciu bývania v RD (ZMENA 09/2017-b), 2) s vytvorením nových funkčných plôch bývania v bytových domoch v miestnej časti Cífer v jednej lokalite, kde dochádza k doplnenie jestvujúcej lokality OV o funkciu bývania v BD (ZMENA 09/2017-c), 3) s vytvorením nových funkčných plôch OV a služieb v jednej novej samostatnej lokalite v návrhovej etape (ZMENA 09/2017-a) 4) s vytvorením nových funkčných plôch športu v dvoch lokalitách, z toho v jednom prípade dochádza k zmene pôvodnej funkcie na časti pôvodných plôch bývania a časti jestvujúcich plôch bývania A1-2 v miestnej časti Cífer (ZMENA 09/2017-d) a v druhom prípade dochádza v miestnej časti Jarná k zmene pôvodnej funkcie na časti jestvujúcich plôch bývania A1-10 a zároveň na jestvujúcich nefunkčných plochách pri zastávke HD (ZMENA 09/2017-e) 5) s vytvorením nových funkčných plôch zelene v troch lokalitách v miestnej časti Cífer, z toho v jednej novej samostatnej lokalite (ZMENA 09/2017-a), v druhej lokalite dochádza k zmene pôvodnej funkcie na časti jestvujúcich plôch bývania v centre obce (ZMENA 09/2017-f) a v tretej lokalite dochádza k zmene pôvodnej funkcie na jestvujúcich plochách bývania A1-3 v plnom rozsahu (ZMENA 09/2017-g). 6) so zapracovaním, resp. zdokumentovaním dopravných koridorov v jestvujúcich lokalitách bývania A1-16 a A1-17 podľa vypracovaných projektových dokumentácií (ZMENA 09/2017-h). Zároveň v ZMENE 09/2017-i dochádza k zmene, resp. doplneniu zásad a regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia z hľadiska bytovej výstavby v rodinných domoc (A1), výroby (C1, C2) a rekreácie (D2).
 • Dotknutá obec: Cífer (okres: Trnava)
 • Príslušný orgán: OkÚ Trnava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Kollárova 8, 91702 Trnava
 • Obstarávateľ: Obec Cífer - Obecný úrad, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
 • IČO Obstarávateľa: 00506877
 • Schvaľujúci orgán: obecné zastupiteľstvo
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  01.12.2017
  Oznámenie
  01.12.2017
  01.12.2017
  01.12.2017
  01.12.2017
  01.12.2017
  01.12.2017
  01.12.2017
  01.12.2017
  01.12.2017
  01.12.2017
  01.12.2017
  01.12.2017
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  10.01.2018