Zhodnocovanie BRO a rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Skládka odpadov LUŠTEK, Dubnica nad Váhom

  • Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.3 Skládky odpadov na zneškodňovanie nie nebezpečného odpadu s kapacitou 9.5 Zariadenia na zneškodňovanie ostatných odpadov spaľovaním alebo zariadenia na úpravu, spracovanie a zhodnocovanie ostatných odpadov
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie