Zberný dvor a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - Mestské kompostovisko Fiľakovo

 • Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.5 Zariadenia na zneškodňovanie ostatných odpadov spaľovaním alebo zariadenia na úpravu, spracovanie a zhodnocovanie ostatných odpadov
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Realizáciou zámeru sa vybuduje skladovacia hala na odpady zo separovaného zberu komunálneho odpadu v meste, v ktorej sa okrem skladovania bude vykonávať dodatočné triedenie, lisovanie, paketovanie, drvenie, peletizovanie a mletie podľa požiadaviek odberateľov.
 • Dotknutá obec: Fiľakovo (okres: Lučenec)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
 • IČO Navrhovateľa: 316075
 • Povoľujúci orgán: OÚ ŽP Lučenec
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  19.08.2009
  Spracovateľ zámeru Ing. Eva Szőkeová
  Text zámeru
  19.08.2009

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  26.03.2010