Zberný dvor Lipany, Štúrova č.32, 082 71 Lipany

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je intenzifikácia separovaného zberu vybraných druhov odpadov, zhromažďovanie a dočasné uloženie odpadov, bez následného zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadov.
 • Dotknutá obec: Lipany (okres: Sabinov)
 • Príslušný orgán: OÚ ŽP Prešov
 • Navrhovateľ: AVE Košice s.r.o., Podnikateľská 2, 040 17 Košice
 • IČO Navrhovateľa: 36789127
 • Povoľujúci orgán:
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  16.12.2011
  Spracovateľ zámeru Dagmar Várkolyová - Enviro služby
  Text zámeru
  16.12.2011
  16.12.2011
  16.12.2011
  16.12.2011
  16.12.2011
  Právoplatné rozhodnutie
  18.01.2012