Zberný dvor Lipany, Štúrova č.32, 082 71 Lipany

  • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
  • Zistovacie konanie

Základne informácie