Zberné zariadenie Jelšava

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpecnými odpadmi
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom vybudovania zberného zariadenia je efektívny zber odpadov pred ich zhodnootením. Zberné zariadenie bude prevádzkované v priemyselnej zóne mesta Jelšava.
 • Dotknutá obec: Jelšava (okres: Revúca)
 • Príslušný orgán: OkÚ Revúca
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 40, 05001 Revúca
 • Navrhovateľ: Fúra,s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 36211451
 • Povoľujúci orgán: 1.Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie
  2.Mesto Jelšava, stavebný úrad
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  18.08.2017
  Spracovateľ zámeru PhDr. Miroslav Fúra
  Text zámeru
  18.08.2017
  12.09.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  29.09.2017
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  11.10.2017
  Právoplatné rozhodnutie
  12.02.2018