Zariadenie na zber a zhodnocvanie druhotných surovín

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zámeru je inštalovanie a prevádzka lisovacej linky na zhodnocovanie ostatného odpadu v areáli spoločnosti NIOB, a.s. v Nitre na Slovensku
 • Dotknutá obec: Nitra (okres: Nitra)
 • Príslušný orgán: OkÚ Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Navrhovateľ: Gescrap, s.r.o., Cukrová 14, 811 08 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 50524488
 • Povoľujúci orgán: OU NR
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  10.01.2018
  Spracovateľ zámeru Ekoconsult - enviro, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratisalva
  Text zámeru
  05.01.2018
  05.01.2018