Zariadenie na zber odpadov Vlčany

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom zámeru je zber odpadov zo železných a neželezných kovov, odpady z papiera a lepenky, plastové odpady, odpady zo skla, odpady z obalov, odpady z elektrických a elektronických zariadení a opotrebované batérie a akumulátory. Odpady budú odovzdávané na ďalšiu úpravu a zhodnocovanie. Zbierané odpady sa budú prijímať v existujúcej prevádzke
 • Dotknutá obec: Vlčany (okres: Šaľa)
 • Príslušný orgán: OkÚ Šaľa
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hlavná 42/12A, 92701 Šaľa
 • Navrhovateľ: Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina
 • IČO Navrhovateľa: 50634518
 • Povoľujúci orgán: Obec Vlčany, 925 84 Vlčany 944
  Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa v odpadovom hospodárstve
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  28.08.2018
  Spracovateľ zámeru Ing. Pavel Halaška, Záhradná 1386/14, 902 01 Pezinok
  Text zámeru
  28.08.2018
  Prerušenie/zastavenie konania
  21.09.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  08.11.2018