Zariadenie na rozšírenie zberu odpadov a úpravu druhotných surivín - Bátovce

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpecnými odpadmi
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zámeru je rozšíriť zber odpadov o ďalšie druhy nebezpečných odpadov a upravovať druhotné suroviny - plasty, papier a kartón činnosťou R12 na novom lisovacom zariadení za účelom zníženia prepravných nákladov a zefektívnenia zhodnocovania odpadov u oprávnenej spoločnosti.
 • Dotknutá obec: Bátovce (okres: Levice)
 • Príslušný orgán: OkÚ Levice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Dopravná 14, 93403 Levice
 • Navrhovateľ: EAST-WEST SK, s.r.o. Bátovce 364, 935 03 Bátovce
 • IČO Navrhovateľa: 36565431
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Levice - OSZP-OH, Ministerstvo životného prostredia
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  09.11.2018
  Spracovateľ zámeru Ing. Andrea Kiernoszová, Čínska 11, 040 13 Košice
  Text zámeru
  09.11.2018
  09.11.2018
  09.11.2018
  09.11.2018
  09.11.2018
  09.11.2018
  09.11.2018