Výstavba nového veľkokapacitného fragmentačného a dekontaminačného zariadenia JE V1, Jaslovské Bohunice

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.10 Zariadenia na spracovanie, úpravu a ukladanie stredne a nízkoaktívnych odpadov z prevádzky a vyraďovania jadrových elektrární a využívania rádionuklidov
 • Povinné hodnotenie
 • ESPOO dohovor:

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti „Výstavba nového veľkokapacitného fragmentačného a dekontaminač­ného zariadenia JE V1“ je minimalizácia objemu RAO vytvoreného pri vyraďovaní JE V1. Tohto účelu bude dosiahnuté dodávkou, inštaláciou a prevádzkou nevyhnutných prostriedkov na spracovanie nízkoaktívnych a stredneaktívnych kontaminovaných kovových a stavebných materiálov z vyraďovania JE V1.
 • Dotknutá obec: Veľké Kostoľany, Nižná, Žlkovce, Dolné Dubové, Jaslovské Bohunice, Radošovce, Malženice, Pečeňady, Ratkovce (okresy: Piešťany, Hlohovec, Trnava)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: JAVYS jadrová a vyraďovacia spoločnosť a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35946024
 • Povoľujúci orgán: ÚJD SR
 • Strana pôvoduSlovensko
 • Dotknutá stranaČeská republika, Rakúsko, Maďarsko, Ukrajina, Poľsko,
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  21.12.2012
  Spracovateľ zámeru VF, a.s.
  Text zámeru
  21.12.2012
  21.12.2012
  21.12.2012

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  09.04.2013

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení VF, a.s.
  Text správy o hodnotení
  08.08.2013
  08.08.2013

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  22.08.2014

  Povoľovacie konanie

  Rozhodnutie o povolení činnosti
  19.10.2016
  19.10.2016