Výstavba nového veľkokapacitného fragmentačného a dekontaminačného zariadenia JE V1, Jaslovské Bohunice

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.10 Zariadenia na spracovanie, úpravu a ukladanie stredne a nízkoaktívnych odpadov z prevádzky a vyraďovania jadrových elektrární a využívania rádionuklidov
 • Povinné hodnotenie
 • ESPOO dohovor:

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti „Výstavba nového veľkokapacitného fragmentačného a dekontaminač­ného zariadenia JE V1“ je minimalizácia objemu RAO vytvoreného pri vyraďovaní JE V1. Tohto účelu bude dosiahnuté dodávkou, inštaláciou a prevádzkou nevyhnutných prostriedkov na spracovanie nízkoaktívnych a stredneaktívnych kontaminovaných kovových a stavebných materiálov z vyraďovania JE V1.
 • Dotknutá obec: Veľké Kostoľany, Nižná, Žlkovce, Dolné Dubové, Jaslovské Bohunice, Radošovce, Malženice, Pečeňady, Ratkovce (okresy: Piešťany, Hlohovec, Trnava)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: JAVYS jadrová a vyraďovacia spoločnosť a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35946024
 • Povoľujúci orgán: ÚJD SR
 • Strana pôvoduSlovensko
 • Dotknutá stranaČeská republika, Rakúsko, Maďarsko, Ukrajina, Poľsko,
 • Dokumenty

 • Text zámeru:
 • Oznámenie o predložení zámeru:
 • Spracovateľ zámeru: VF, a.s.
 • Text správy o hodnotení:
 • Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti:
 • Spracovateľ správy o hodnotení: VF, a.s.
 • Text záverečného stanoviska:
 • Text rozhodnutia o povolení činnosti: