Vybudovanie strediska na úpravu a dotrieďovanie zložiek komunálneho odpadu - Čierny Brod - Zmena používaných palív v rámci plynového hospodárstva depolymerizačnej technológie a doplnenie technológie spracovania plastov

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovaná zmena spočíva v doplnení novej technológie na spracovanie plastov, konkrétne plastového aglomerátoru PFV 315/20 od výrobcu PALLMANN Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, a v zmene média z procesného plynu na zemný plyn v rámci technológie plynového hospodárstva depolymerizácie plastov.
 • Dotknutá obec: Košúty, Čierny Brod (okres: Galanta)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: INGEMAR, s.r.o., Železničná 26A, 903 01 Senec
 • IČO Navrhovateľa: 34117300
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  13.03.2017
  13.03.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  13.04.2017
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  05.05.2017
  05.05.2017
  24.08.2017

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  13.09.2017