X Dovoľujem si Vás upozorniť, že na 30. 5. 2018 je plánovaná technická odstávka portálu www.enviroportal.sk.

Územný plán zóny (ÚPN-Z) „Z Kamienka“ a „Do Hájnice“ v k.ú. Trenčianske Bohuslavice

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Potreba obstarania Územného plánu zóny vyplynula zo záväznej časti schváleného Územného plánu obce (ÚPN-O) Trenčianske Bohuslavice a jej pretransformovanie do ÚPN-Z. Ďalším dôvodom obstarania ÚPN-Z je vymedzenie pozemkov pre verejnoprospešné stavby v území dotknutých lokalít, čo umožňuje jedine tento stupeň ÚPD.
 • Dotknutá obec: Trenčianske Bohuslavice, Bošáca (okres: Nové Mesto nad Váhom)
 • Príslušný orgán: OkÚ Nové Mesto nad Váhom
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hviezdoslavova 36, 91501 Nové Mesto n./Váhom
 • Obstarávateľ: Obec Trenčianske Bohuslavice
 • IČO Obstarávateľa: 312061
 • Schvaľujúci orgán: Obecné zastupiteľstvo obce Trenčianske Bohuslavice
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  08.09.2017
  Oznámenie
  08.09.2017
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  12.10.2017
  12.10.2017