Územný plán obce Turčianska Štiavnička

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zabezpečenie územných a technických podmienok pre rozvoj obce a jej katastrálneho územia v návrhovom období. Komplexné riešenie a určenie zásad priestorového usporiadania a funkčného využívania územia. Stanovenie limitov využitia plôch katastrálneho územia v súlade s prírodnými danosťami a potrebou vytvoriť podmienky pre trvalé udržanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny, dosiahnutie a udržanie ekologickej stability. Stanovenie regulatívov, zabezpečujúcich vytváranie harmonického prostredia v obci a vo voľnej krajine. Vzájomná koordinácia činností v území, zabezpečujúca účelné a perspektívne vynakladanie prostriedkov a technickú infraštruktúru. Vytvorenie ponuky využiteľných plôch, napomáhajúcej rozvoju všetkých funkcií, vrátane hospodárskej základne obce.
 • Dotknutá obec: Sučany, Turany, Turčianska Štiavnička, Sklabinský Podzámok, Podhradie (okres: Martin)
 • Príslušný orgán: OkÚ Martin
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin
 • Obstarávateľ: Obec Turčianska Štiavnička, Jána Kostru 92/76, 038 51 Turčianska Štiavnička
 • IČO Obstarávateľa: 316997
 • Schvaľujúci orgán: Obecné zastupiteľstvo v Turčianskej Štiavničke
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  30.05.2016
  Oznámenie
  25.05.2016
  25.05.2016

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  01.07.2016

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  14.09.2017
  Spracovateľ správy o hodnotení Ing. arch. Eleonóra Hejzlarová, autorizovaný architekt SKA
  Text správy o hodnotení
  14.09.2017
  14.09.2017
  14.09.2017
  14.09.2017
  14.09.2017
  14.09.2017
  14.09.2017
  14.09.2017
  14.09.2017
  14.09.2017
  14.09.2017
  Verejné prerokovanie Obecný úrad Turčianska Štiavnička, Jána Kostru 92/76, 038 51 Turčianska Štiavnička 03.10.2017 o 10:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko
  08.12.2017