Územný plán obce Rimavské Janovce - Zmeny a doplnky č.2

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Dôvodom obstarania a spracovania dokumentu “Územný plán obce Rimavské Janovce, Zmeny a doplnky č. 2” je zosúladiť navrhované zmeny funkčného využitia územia s komplexným riešením priestorového usporiadania a funkčného využitia územia a premietnuť ich do záväznej časti schváleného územného plánu obce. Hlavným cieľom je zmena funkčného využitia územia v jednotlivých lokalitách je: Lokalita A - zmena funkčného využitia neurbanizovaného územia na funkčné využitie – územie bývania vidieckeho /BV/. Navrhovaná zmena je vyvolaná potrebou majiteľov predmetných pozemkov na realizáciu výstavby rodinných domov. Navrhované lokality sú vymedzené parcelami v zastavanom území je to parcela KNC 2098 - druh pozemku je trvalý trávnatý porast, v prípade nezastavaného územia obce sú to parcely KNC 6944; 6945; 6946; 6947; 6948; 6949; 6950; 6951, druh pozemkov trvalý trávnatý porast. Lokalita B - zmena funkčného využitia neurbanizovaného územia na funkčné využitie – územie bývania čistého /BČ/. Navrhovaná zmena je vyvolaná potrebou majiteľov predmetných pozemkov na realizáciu výstavby rodinných domov. Jedná sa o parcelu KNC 6337. Druh pozemku je orná pôda. Lokalita C - zmena funkčného využitia neurbanizovaného územia na funkčné využitie – územie pre šport a rekreáciu /umiestnenie výhliadkovej veže/. Jedná sa o parcelu KNC 5407/2. Druh pozemku je trvalý trávnatý porast.
 • Dotknutá obec: Rimavské Janovce (okres: Rimavská Sobota)
 • Príslušný orgán: OkÚ Rimavská Sobota
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hostinského 4, 97901 Rimavská Sobota
 • Obstarávateľ: Obec Rimavské Janovce
 • IČO Obstarávateľa: 00319058
 • Schvaľujúci orgán: Obecné zastupiteľstvo R. Janovce
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  07.11.2017
  Oznámenie
  07.11.2017
  07.11.2017
  07.11.2017
  07.11.2017
  07.11.2017
  07.11.2017
  07.11.2017
  07.11.2017
  07.11.2017
  07.11.2017
  07.11.2017
  07.11.2017
  07.11.2017
  07.11.2017
  07.11.2017
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  07.12.2017